Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

SB WELL - Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region

  • -

SB WELL - Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region

Informujemy, że z dniem 31.12.2016 r. zakończyliśmy realizację projektu Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region (SBWELL), współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk (pula Seed money).

W ramach współpracy pomorskich partnerów projektu (ARP S.A., Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka, Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej) przeprowadzono analizę obecnego stanu zrównoważonej turystyki wellbeing, skupiając się na obecnych potrzebach sektora turystycznego na Pomorzu oraz zasobach naturalnych, mających wpływ na przyszły rozwój turystyki wellbeing, mając przede wszystkim na względzie dziedzictwo naturalne i kulturowe regionów południowego Bałtyku.

Miło nam poinformować, że wynikiem wielu spotkań networkingowych, odbytych zarówno przez Partnera Wiodącego, jak i  pozostałych Partnerów Projektu, jest nawiązanie szeregu kontaktów, które zaowocowały rozszerzeniem Partnerstwa o podmioty z Litwy i Niemiec, a także pozyskanie dodatkowych partnerów stowarzyszonych wspierających cele projektu oraz przygotowanie i złożenie wniosku do 3-go naboru w ramach programu Interreg South Baltic.1. Partnerzy zaangażowani w realizację projektu:

  • Linnaeus University, Kalmar (Szwecja) - Lider Projektu
  • Pomorski Instytut imienia Brunona Synaka, Gdańsk (Polska)
  • Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk (Polska)
  • Bałtycka Fundacja Turystyki Zdrowotnej – koordynator Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej, Gdynia (Polska)


2. Okres realizacji:    01.09.2016 - 31.12.2016 r.

3. Źródło finansowania:
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, pula „Seed money”.

4. Budżet projektu :  € 39 862,00, dofinansowanie z UE: € 31 210,50, w tym dofinansowanie z UE dla ARP: € 4 522,00

5.  O projekcie:
Celem projektu SB WELL jest budowa solidnych podstaw dla rozwoju strefy przybrzeżnej Południowego Bałtyku jako obszaru turystycznego rozwijającego się w sposób zrównoważony i konkurencyjnego na rynku światowym. Obejmuje to m.in.: zwiększenie świadomości na temat oferty całego regionu w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz ułatwienie zainteresowanym podmiotom/ turystom wyboru usług i produktów ekologicznych.
Obecnie ludzie stają się bardziej świadomi potrzeby zdrowego stylu życia, który sprawia, że  turystyka wellbeing staje się szybko rozwijającym się segmentem w branży. Rynek ten jest jednak bardzo konkurencyjny a obszar Południowego Bałtyku, który w pewnym sensie jest na tym rynku nowym graczem, jest niewystarczająco znany na skalę międzynarodową. Wierzymy, że wybrzeża Południowego Bałtyku mają potencjał do budowy swojej marki jako światowej klasy dostawcy wysokiej jakości wypoczynku wellbeing. Jednocześnie zauważamy potrzebę zwiększenia atrakcyjności regionu, który dysponuje cennymi zasobami, a także zwiększenie potencjału aktorów działających w segmencie turystyki wellbeing. Ponadto, turystyka jest sektorem, który bazuje na dużym zużyciu dostępnych zasobów, dlatego wciąż rośnie potrzeba, aby działalność ta była rozwijana w harmonii i z poszanowaniem dla otaczającego nas środowiska.

Wśród bieżących wyzwań, które będą uwzględnione w procesie tworzenia produktów projektu są:

  • ograniczona oferta turystyczna poza sezonem;
  • stworzenie wspólnych (i łatwo dostępnych) działań marketingowych, pozwalających małym i średnim firmom turystycznym na dotarcie do publiczności międzynarodowej;
  • brak dywersyfikacji produktów i usług turystycznych świadczonych w regionie.

Finansowanie projektu w ramach funduszu „seed money” Programu Interreg Południowy Bałtyk 2017-2020 w istotny sposób przyczyni się do przeprowadzenia dokładnej analizy aktualnej sytuacji w Regionie, zidentyfikowania dostępnych zasobów, zbadania potrzeb i problemów, z jakimi boryka się branża turystyczna oraz do rozszerzenia współpracy aktualnych partnerów projektu o kolejne kraje i znalezienia partnerów stowarzyszonych w Szwecji.
W ramach realizacji projektu zawiązane zostanie partnerstwo oraz przygotowana zostanie dokumentacja (w tym wniosek) pełnego projektu, który zostanie złożony w 3 konkursie w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk, w grudniu 2016 roku.
 

Cel szczegółowy na poziomie Programu:
2.1 - Intensywniejszy rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla tworzenia zrównoważonych obszarów turystycznych.

Przewidywany przyszły cel szczegółowy Projektu:
SB WELL ma na celu wyróżnienie wybrzeży Południowego Bałtyku, jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki wellbeing wśród potencjalnych odwiedzających zarówno regionalnych jak i międzynarodowych. Projekt zwiększa potencjał i ułatwia małym i średnim firmom oferowanie produktów i usług w zakresie zielonej turystyki wellbeing.

Oczekiwany rezultat na poziomie Programu:
Zwiększona popularność obszarów/miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, jako zrównoważonych obszarów turystycznych.

Przewidywane rezultaty Projektu:
Zwiększenie świadomości wśród potencjalnych odwiedzających, odnośnie oferty wybrzeży Południowego Bałtyku. Kreowanie marki wybrzeży Południowego Bałtyku, jako konkurencyjnego regionu na globalnym rynku, oferującego usługi i produkty w zakresie zielonej turystyki wellbeing.