Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Poznaj zasady promowania projektu

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zakładki poświęconej promocji projektu.

Wszystkie znaki i szczegółowe informacje, o których mowa poniżej dostępne są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

Poznaj zasady promowania projektu

Od 1 stycznia 2018 roku do zestawienia znaków, które informują o unijnym dofinansowaniu, dodane zostają barwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek stosowania nowego zestawienia znaków zawierającego barwy RP dotyczy beneficjentów zawierających umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 r. oraz Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WP 2014-2020.

Nowy znak, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, może być stosowany wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Ponieważ nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej, w niektórych uzasadnionych przypadkach barwy RP nie będą umieszczane w zestawieniu znaków. Szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach oznakowania projektów zawarte są w załączniku do podpisywanej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Ponadto zasady te opisano poniżej w części dotyczącej oznaczeń.

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady
Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza kwotę 500 tys. euro – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.). Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz też możliwość skorzystania z różnych form promocji własnego projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Obowiązkowe oznaczenia
Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:
 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 


Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.),
 • znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu, tj. EFRR lub EFS).

Zasady stosowania barw Rzeczypospolitej Polskiej
Co do zasady, przy oznakowaniu projektów, dla których umowy o dofinansowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2018 r. trzeba stosować oprócz pozostałych znaków również barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ jednak nie wolno stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej, a jedynie w pełnokolorowej, to w niektórych uzasadnionych przypadkach (wymienionych poniżej), kiedy dopuszczalne będzie użycie wersji achromatycznej lub monochromatycznej, barwy RP nie będą umieszczane w zestawieniu znaków.

Barwy RP umieszczasz na wszelkich materiałach i działaniach informacyjno-promocyjnych, jeżeli:
- istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,
- oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych.

Musisz stosować pełnokolorowy zestaw znaków wraz z barwami RP w przypadku następujących materiałów:
- tablice informacyjne i pamiątkowe,
- plakaty, billboardy,
- tabliczki i naklejki informacyjne,
- strony internetowe,
- publikacje elektroniczne np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing,
- publikacje i materiały drukowane np. foldery, informatory, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, zaproszenia, programy szkoleń, itp.,
- korespondencja drukowana, jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji kolorowej,
- materiały brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, itp.,
- materiały promocyjne, tzw. gadżety.

Nie musisz umieszczać barw RP jeżeli:
- nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
- materiały z założenia występują w wersji achromatycznej.

Nie musisz umieszczać barw RP w zestawie znaków, tj. możesz zastosować wariant achromatyczny lub monochromatyczny w następujących materiałach:
- korespondencja drukowana, jeżeli np. papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej lub monochromatycznej,
- dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy).

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020:
Pobierz plik Księga Identyfikacji Wizualnej
 (lipiec 2017)

Karta wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
Pobierz plik Karta wizualizacji RPO WP 2014-2020

Znak Funduszy Europejskich
Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej.

Znak Unii Europejskiej
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

Znak UE z EFRR:

Znak UE z EFS:


Zestawienie znaków
Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.), znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i znaku Unii Europejskiej.
 Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków
Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.


Liczba znaków
Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech. W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach mogą znaleźć się następujące znaki: znak FE, barwy RP (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.), znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  oraz znak UE. Inne znaki, jeśli są Ci potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.


Do pobrania:
Wytyczne w zakresie informacji i promocji


Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu Regionalny Program Operacyjny

 

Barwy Reczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.)

 

Znak Unii Europejskiej


Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Materiały dla beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie do 31 grudnia 2017 r.:

 

Zestawienie znaków, tablice informacyjne i pamiątkowe

 

Wzory listowników dla beneficjentów

 

Materiały dla beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.:

 

Zestawienie znaków, tablice informacyjne i pamiątkowe

 

Wzory listowników dla beneficjentów

 


OBOWIĄZEK DOKUMENTOWANIA PROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH

 

Oprócz obowiązku informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu i realizacji projektu finansowanego z UE, benefcijenci muszą również dokumentować prowadzone działania informacyjne i promocyjne.
 

Działanie Przykładowe udokumentowanie Działanie Przykładowe udokumentowanie
Informacja na stronie internetowej beneficjenta Zrzut z ekranu, na którym widać będzie właściwe oznaczenie strony oraz opis projektu Konferencja prasowa Informacje o organizacji konferencji, (np. zaproszenie), notatka prasowa lub materiały dla dziennikarzy, ewentualnie: lista uczestników, kopie artykułów, które się ukazały w wyniku konferencji
Plakat Zdjęcie potwierdzające umieszczenie plakatu Wizytacje projektu Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, ewentualnie kopie artykułów, które się ukazały w wyniku wizytacji
Tablica informacyjna Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy w plenerze Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje np.
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich”
Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, zrzut ze strony internetowej z informacjami o tym, że projekt został udostępniony zainteresowanym, podsumowanie, statystyki ile osób obejrzało projekt
Tablica pamiątkowa Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy Materiały dla prasy Kopia materiałów dla prasy, ewentualnie lista wysyłkowa
Ulotki, broszury Pojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ich zdjęcie, informacje o nakładzie i sposobie dystrybucji (np. podczas jakich wydarzeń lub gdzie zostały rozdane) Informacje, artykuły w Internecie Zrzut z ekranu, na którym widać datę publikacji
Ogłoszenia, artykuły
w prasie
Egzemplarze okazowe, w których znajdują się opublikowane artykuły lub ogłoszenia. Dopuszczalne są ich skany (w szczególności w przypadku bardzo niskich nakładów) Mailingi Kopia wysłanego pisma lub maila, listy dystrybucyjne
Spotkania informacyjne Informacje o organizacji spotkania (np. ogłoszenia, zaproszenia), program spotkania, ewentualnie: lista uczestników, zdjęcia, podsumowanie, ankieta oceniająca Stoiska Zdjęcia, ewentualnie krótki opis przedsięwzięcia,


 

Wzory listowników do stosowania w ramach RPO WP 2014 - 2020

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie