Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dowiedz się co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Od momentu przygotowania wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy dotacji mija kilka miesięcy. Realizacja projektu to kolejne miesiące, a nawet lata. W tym czasie mogą zmienić się zarówno otoczenie, jak i warunki Twojego działania. Może się więc również pojawić potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie. Jest to możliwe, chociaż ich zakres nie jest dowolny. Wprowadzanie zmian wymaga szczególnej ostrożności i zachowania procedur, a samowolne działania mogą doprowadzić nawet do utraty części lub całości dotacji. Szczególnej uwagi wymaga dokonywanie zmian finansowych - w żadnym wypadku nie mogą one doprowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania, ani przekroczenia ustalonych w projekcie limitów wydatków.

Dopuszczalne zmiany
Wszelkie zmiany w realizacji dofinansowanego projektu jesteś zobowiązany zgłosić do Instytucji Pośredniczącej.

Proponowany projekt zmian w realizacji projektu, zarówno z inicjatywy beneficjenta, jak i Instytucji Pośredniczącej, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez obie strony.

Zgłoszenie przez Ciebie projektu zmian w umowie o dofinansowanie może być dokonane, poprzez złożenie niezbędnej dokumentacji, nie później niż przed zakończeniem realizacji projektu, którego termin określony jest w umowie o dofinansowanie.

Co do zasady i w miarę możliwości, zmiany należy zgłaszać przed ich wprowadzeniem.

Zmiany zakresu rzeczowego finansowane z wydatków niekwalifikowalnych i niewpływające na założone wskaźniki, cele i trwałość projektu wymagają jedynie pisemnej informacji ze strony beneficjenta. Brak pisemnego sprzeciwu Instytucji Pośredniczacej, traktowany może być przez Ciebie jako akceptacja dla ww. zmian.

Przy akceptacji projektu zmian Instytucja Pośredniczaca bierze pod uwagę, czy proponowane zmiany są niezbędne dla realizacji projektu i czy nie spowodują zagrożenia dla osiągnięcia celów projektu, wyrażonych wskaźnikami, oraz bada jaki mają wpływ na wdrażanie całego Programu, w tym w szczególności na osiągnięcie jego celów pośrednich i końcowych wyrażonych w ramach wykonania.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na:

 • utrzymanie przyznanej kwoty dofinansowania bądź jej zwiększenie [1]
  (w szczególności w zależności od wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego);

i/lub

 • zmianę [2] zakresu rzeczowego projektu, pod warunkiem, że zmieniony zakres projektu jest spójny z celem projektu.

Ewentualne zgody na zmiany, o których mowa powyżej będą podejmowane z uwzględnieniem maksymalnego poziomu dofinansowania w danym Działaniu/Poddziałaniu, a także przy zachowaniu zasad wynikających z programów pomocy publicznej lub wyliczania maksymalnego poziomu dofinansowania projektu metodą luki w finansowaniu czy zryczałtowanych procentowych stawek dochodów (jeśli dotyczy).

Należy mieć na uwadze, że zmiana zakresu rzeczowego projektu może skutkować obowiązkiem ponownego przeprowadzenia procedury OOŚ i/lub zmianą dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane, jak również, w uzasadnionych przypadkach, koniecznością przedstawienia dokumentów wcześniej niewymaganych.

W związku z powyższym w przypadku propozycji zmiany zakresu rzeczowego projektu należy wyczerpująco udokumentować, że nowy element projektu jest lub będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności:

 • z kryteriami wyboru projektów;
 • z prawem budowlanym oraz przepisami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości przeprowadzonego postępowania środowiskowego i zgodności pozwolenia na budowę z zakresem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy);
 • z prawem zamówień publicznych, w tym przede wszystkim, co do prawidłowości wyłonienia wykonawcy ewentualnych robót dodatkowych oraz dopuszczalności zmian w umowie z wykonawcą podstawowego zakresu projektu (jeśli dotyczy);
 • z obowiązującymi zasadami kwalifikowalności wydatków.

Zgłaszając propozycję zmian w projekcie beneficjent składa pismo, w którym wymienia proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.


Modyfikacje projektu mogą dotyczyć wielu aspektów związanych z realizacją projektu, np.:

 • budżetu (zmiana wartości łącznych wydatków projekcie, przesuwanie wydatków między różnymi kategoriami w związku z różnicami cen, itp.),
 • wskaźników realizacji projektu, czyli tego, co zaplanowaliśmy zrealizować (ale tylko wtedy, kiedy nie wpłynie to na cel naszego projektu, a wartość tych wskaźników nie była czynnikiem decydującym o uzyskaniu punktów na etapie oceny naszego wniosku),
 • zakresu projektu (np. rezygnacja z jakiegoś zakupu, jeśli okazał się zbędny dla osiągnięcia celu projektu albo wprowadzenie dodatkowych działań, które ułatwią realizację przedsięwzięcia),
 • harmonogramu (przesunięcie realizacji działań w czasie, przesunięcie terminów ponoszenia wydatków, wydłużenie okresu realizacji projektu, itp.).


Aneksowanie umowy
Instytucja Pośrednicząca decyduje, czy zaakceptowane zmiany w projekcie wymagają zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie, czy jedynie zgody wyrażonej na piśmie. Co do zasady, zmiany polegające jedynie na aktualizacji harmonogramu dokonywania wydatków nie będą wymagały zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie. Niemniej jednak zmiany te należy zgłaszać przysyłając zaktualizowany harmonogram, a Instytucja Pośrednicząca może nie wyrazić na nie zgody, jeśli będą stanowiły zagrożenie dla terminowej realizacji projektu.
W przypadku braku zgody na dokonanie zmian beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku oraz harmonogramu dokonywania wydatków.

W przypadku zmian do umowy o dofinansowanie wymagających zawarcia kolejno w krótkim przedziale czasu kilku aneksów, za obopólną zgodą stron umowy, może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu beneficjent jest zobowiązany do informowania na piśmie
o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym aneksie.

Bardzo ważne informacje

W przypadku, gdy zauważysz potrzebę dokonania zmiany w projekcie, zawsze skonsultuj się z instytucją, która udzielała Tobie wsparcia. 

 


[1] Jedynie w bardzo indywidualnych przypadkach, gdy brak zgody na zwiększenie przyznanej kwoty dofinansowania będzie istotnie zagrażał realizacji projektu, co z kolei będzie mogło negatywnie skutkować na wdrażanie całego Programu.

[2] Przy czym rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu możliwe jest z wyłączeniem części dotyczącej promocji projektu i wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem.

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie