Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Kryteria wyboru projektów

Każdy wniosek o dotację przechodzi weryfikację wymogów formalnych, która nie stanowi etapu oceny, w związku z czym nie podlega procedurze odwoławczej. Wniosek podlega dwustopniowej właściwej ocenie, kolejno: formalnej i merytorycznej. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego. Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria opisane każdorazowo w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja wymogów formalnych
Podczas weryfikacji wymogów formalnych sprawdzane jest czy wniosek jest kompletny tj. czy posiada wszystkie wymagane załączniki, stemple i podpisy oraz sprawdzana jest zgodność wersji papierowej z wersją elektroniczną poprzez weryfikację zgodności tzw. sumy kontrolnej. Tylko na tym etapie istnieje możliwość dokonania poprawek w złożonym wniosku, po otrzymaniu wcześniejszego pisemnego wezwania z właściwej instytucji dokonującej oceny (ze wskazaniem co i w jakim terminie należy poprawić).

Ocena formalna
Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy Wnioskodawca jako podmiot kwalifikuje się do uzyskania wsparcia oraz czy projekt przedmiotowo wpisuje się w ramy konkretnego działania przewidzianego do dofinansowania w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Na tym etapie nie ma już możliwości dokonywania żadnych poprawek we wniosku i załącznikach.

Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i do właściwej instytucji, rodzaj beneficjenta (a w przypadku projektów partnerskich – także partnera), gdzie sprawdzane będą m.in.:
  • zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,
  • kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (czyli stwierdzenie, czy wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z uwagi np. na jakieś nadużycia finansowe związane ze środkami unijnymi itp.),
  • zgodność beneficjenta i partnera z kryteriami określonymi w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych działań m.in. z:
  • typem projektów przewidzianych do wsparcia w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego i regulaminie konkursu,
  • zasięgiem geograficznym programu,
  • politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
 • poprawność finansowa, przez którą rozumie się w szczególności:
  • kwalifikowalność wartości projektu,
  • montaż finansowy projektu, w tym prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej. Pkt 3.7.1.4 Zasad Wdrażania.

Ocena merytoryczna
Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dzieli się na ocenę wykonalności - zerojedynkową oraz ocenę strategiczną I stopnia – punktowaną.

Kryteria oceny przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą programem oraz zatwierdzane przez Komitet Monitorujący i zamieszczone są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Na etapie oceny wykonalności badana jest:

 • wykonalność rzeczowa projektu,
 • wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu,

Po zakończeniu oceny wykonalności wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny strategicznej I stopnia lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena strategiczna I stopnia polega na przyznawaniu punktów w każdym kryterium. Kryteria dzielą się na trzy grupy:

A: Wkład projektu w realizację Programu (w tym miejscu oceniający badają profil projektu na tle zapisów Programu, potrzebę jego realizacji, wkład w zakładane efekty realizacji Programu, zakres oddziaływania projektu),

B: Metodyka projektu (w tym miejscu oceniana jest kompleksowość i komplementarność projektu),

C: Specyficzne ukierunkowanie projektu (w zależności od konkursu badane są preferencje dodatkowe np. partnerstwo w projekcie lub zgodność z Porozumieniem na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu).

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Wybór projektów do dofinansowania
Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca programem, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest na stronie pojedynczego konkursu.

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie