Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikacja interpersonalna


Cel:
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.


 Program:
1.  Aktywne słuchanie i obserwacja zachowań niewerbalnych.
·       Rozpoznawanie języka ciała – prawda i mity, czyli jak rozpoznać nieufność, gniew,
      nerwowość, znudzenie.
·       Słuchanie i obserwowanie rozmówcy, czyli jakie komunikaty można odczytywać na
      podstawie tonu głosu, natężenia, barwy, skali itp.
·         Empatia – czyli okazywanie uczuć rozmówcy..
·         Utrzymywanie kontaktu wzrokowego – rola, intensywność, znaczenie w komunikacji.
·         Zadawanie pytań, czyli w jaki sposób pytać jasno i konkretnie, tak aby uzyskiwać dodatkowe
       informacje.
·         Udzielanie odpowiedzi.
·         Umiejętne zadawania pytań otwartych i zamkniętych.
·         Okazywanie zrozumienia.
·         Postawa ciała podczas prowadzenia rozmowy.
·         Rola parafrazy w rozmowie.

2. Umiejętność prezentowania informacji, czyli o roli nadawcy.
·        Skupienia uwagi poprzez gestykulację dopasowaną do słów, używanie zrozumiałych
       terminów i odpowiednie tempo mówienia.
·         Logiki wypowiedzi - struktura i podsumowania.
·         Zwiększenia akceptacji wysuwanych propozycji poprzez dopasowanie wypowiedzi do 
       poziomu słuchaczy, wypunktowanie korzyści.
·         Skuteczne sposoby skupiania na sobie uwagi rozmówcy m.in. poprzez dopasowanie
       gestykulacji do słów, używanie zrozumiałych terminów, dostosowanie tempa mówienia itp.

3. Analiza transakcyjna – koncepcja stosunków międzyludzkich.
·         Stan osobowości – DOROSŁY, czyli część psychiki uformowana w trakcie dorosłego życia.
·      Niezbędny do opanowywanie własnych emocji, myślowego opracowywania danych oraz ich
       analizowania, uświadomienia sobie swoich słabych i mocnych stron oraz samoograniczeń.
·         Stan osobowości – DZIECKO, czyli część psychiki uformowana przez rodzinę. Niezbędny do
       sprawnego funkcjonowania w sferze życia emocjonalnego i uczuciowego, "smakowania"
       życia i dostrzegania jego różnorodnych odcieni, funkcjonowania w sferze wyobraźni,
       marzeń, fantazji.
·         Stan osobowości – RODZIC, czyli część psychiki przejęta od własnych rodziców,
       wychowawców.

4. Analiza transakcyjna w praktyce.
·         Autodiagnoza najczęściej używanego stanu.
·         Wychodzenie poza schematy i ograniczenia własnego stanu.
·         Dopasowanie się różnych stylów komunikowania innych ludzi.

5. Programowanie neurolingwistyczne (NLP) - przekraczanie barier komunikacyjnych:
·      Pięć podstaw inteligencji emocjonalnej koniecznych do sprawnego komunikowania się:
·         Znajomość własnych emocji, czyli rozpoznawania emocji w chwili jej powstania. Pozwala to
       na lepsze kierowanie swoim życiem i podejmowanie trafnych decyzji.
·         Kierowanie emocjami, czyli radzenie sobie w sytuacji, kiedy występują niemiłe uczucia np.
       niepokoju, irytacji, złości.
·         Zdolność motywowania się, czyli samokontrola emocjonalna.
·         Rozpoznawanie emocji u innych, czyli empatia. Ta umiejętność pozwala na słuchanie
       emocji innych i właściwe reagowanie na potrzeby.
·         Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi, czyli kierowanie emocjami innych osób.
 
Korzyści z odbytego szkolenia specjalistycznego:
·         Dokładniejsze poznanie siebie i swoich potrzeb
·         Osiągnięcie zadowolenia ze swoich działań
·         Sprawdzenie skutków przekazywania określonych informacji
·         Uświadomienie roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej i jej znaczącego wpływu na skuteczność porozumiewania się
·         Poznanie sposobów na rozwiązania konfliktów, z którymi do tej pory nie można sobie   poradzić
·         Zdobycie większej tolerancji w stosunku do zachowań własnych i cudzych
·         Zmniejszenie stresu jako wyniku polepszenia relacji międzyludzkich
·         Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wystawiany w języku polskim oraz angielskim.
·      Odbycie szkolenia w komfortowych warunkach sali szkoleniowej o wysokim standardzie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie