Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Informacje dla Beneficjentów pomocy projektu "Pomorska Akademia Biznesu"

Od 17 lipca 2009 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, w tym wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Warunkiem składania wniosków o wsparcie finansowe jest wykorzystanie doradztwa podstawowego, założenie działalności gospodarczej oraz podpisanie aneksu do umowy szkoleniowo - doradczej. Warunkiem składania wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z właściwego organu podatkowego i właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, wydawanego nie wcześniej niż po ich opłaceniu.

 

Najbliższe posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW) odbędzie się 3 listopada 2009 r., a kolejne 17 listopada br.  Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. 

 

Minimalna ilość wniosków na posiedzeniu KOW – 3 wnioski, maksymalna ilość wniosków na posiedzeniu KOW – 6 wniosków.

Uwaga! Jeżeli w określonym terminie nie wpłynie minimalna liczba wniosków zaplanowane posiedzenie Komisji się nie odbędzie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby wniosków w danym terminie, o przyjęciu do oceny decyduje kolejność złożenia wniosków u Beneficjenta. Wnioski, które nie będą podlegały ocenie z w/w powodów automatycznie przechodzą na kolejne posiedzenie KOW.

 

Podstawowe wsparcie pomostowe:

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z wnioskiem:
1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej,
2) kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
3) kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy,
4) kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,
5) biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z pozytywną opinią Doradcy,
6) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS (w zależności które dotyczy),
7) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

 

Jednorazowa dotacja inwestycyjna:

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z wnioskiem:
1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej,
2) kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
3) kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy,
4) kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,
5) biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z pozytywną opinią Doradcy,
6) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS (zaznaczyć właściwe),
7) zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków,
8) oświadczenie o kwalifikowalności VAT wraz z potwierdzeniem zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (potwierdzenie jeżeli dotyczy),
9) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności,
10) sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał), aktualny – ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT) (zaznaczyć właściwe), w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy,
11) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

 

Poniżej wzory dokumentów do pobrania.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie