Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

IV nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach SPEKTRUM

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.05.2023 r. ARP S.A. kończy przyjmowanie wniosków o udzielenie grantu w konkursie SPE.04.2023 w ramach realizacji projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, zgodnie z punktem 10 Regulaminu Konkursu. Wnioski, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki, listy bez stempla pocztowego lub dokumentu nadania po 18.05.2023 nie będą przyjmowane).

Informujemy też, że ARP S.A. uchwałą z dnia 4.05.2023 wydłużył okres realizacji projektów, a tym samym kwalifikowania wydatków do dnia 31.08.2023 r.

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup Specjalistycznych Usług Doradczych (dalej SUD) od Instytucji Otoczenia Biznesu (dalej IOB), akredytowanych w systemie SPEKTRUM. Celem głównym projektu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie Konkursu dostępnym poniżej.


Informacje o naborze:

 
Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 13 marca 2023 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

 

Miejsce składania wniosków:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Olivia Business Centre, bud. Olivia Six


Sposób składania wniosków:

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na adres wskazany powyżej lub przynieść osobiście do sekretariatu ARP.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu Konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

 Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należące do sektora MŚP, posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na co można otrzymać grant?

Za kwalifikowalne będą uznane koszty zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Doradztwo musi być uzasadnione z  punktu widzenia bieżącej sytuacji firmy np. mieć związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, stwarzać możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, przyczynić się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, zwiększać konkurencyjność oferty produktowej przedsiębiorstwa, stwarzać możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów lub przyczyniać się do usprawnienia działania przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości procesów w tym przedsiębiorstwie.


Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.


Finanse ARP SA przeznacza na konkurs kwotę 5 000 000,00 PLN.

Jeden Wnioskodawca będący:

  • mikroprzedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000,00 PLN
  • małym przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN
  • średnim przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000,00 PLN

Poziom intensywności wsparcia wynosi dla wszystkich Wnioskodawców niezależnie od rodzaju usług 50% kosztów kwalifikowalnych (w pomocy publicznej) i 60% kosztów kwalifikowalnych (w pomocy de minimis.

Niezbędnie dokumenty:

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu Konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze

Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem Konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. https://www.arp.gda.pl/

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzieli telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

o   Malwina Raj, tel. (58) 32 33 219 lub Małgorzata Iwanowicz, tel. (58) 32 33 294 e-mail: spektrum-granty@arp.gda.pl,

Inne informacje dotyczące projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” można uzyskać dzwoniąc do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców  -  tel.: 58 32 33 106 lub (59) 714 18 44.