Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Wyniki konkursu grantowego nr SPE.03.2022

Wyniki konkursu grantowego nr SPE.03.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego  nr SPE.03.2022 "Pomorski system Usług Doradczych”. 

Uprzejmie informujemy, iż w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu do  31.03.2023 r. Wnioskodawcy konkursu SPE.03.2022 oraz Grantobiorcy, którzy podpisali już umowę o powierzenie grantu, jeżeli chcą wydłużyć okres kwalifikowalności wydatków oraz okres realizacji projektu zobowiązani są złożyć do Grantodawcy pisemny wniosek o przesunięcie terminu wraz z uzasadnieniem.


Nabór wniosków został zakończy w dn. 30.11.2022 r.