Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Spotkania i webinary w ramach SPEKTRUM

Wyzwania dla przedsiębiorców w 2023 roku. Bezpłatne szkolenie w ramach projektu SPEKTRUM. 12 stycznia 2023

Zapraszamy na szkolenie dla firm poświęcone dwóm ważnym i aktualnym kwestiom, które poprowadzą doświadczeni eksperci - 12 stycznia 2023 r. godz. 12:00


Program szkolenia:

1. Zarządzanie ryzykiem prawnym a odpowiedzialność członków organów spółki w kontekście business judgment rule

Od 13 października 2022 r. zwiększyły się obowiązki managerów. Ostatnia zmiana Kodeksu Spółek Handlowych wprowadziła tzw. zasadę osądu gospodarczego, zgodnie z którą manager musi udowodnić, że podejmując decyzję działał w ramach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Wzrost ryzyka odpowiedzialności cywilnej i karnej managerów wymusza na nich gromadzenie odpowiednich danych. Mecenas Jarosław Ostrowski odpowie m.in. na pytania:

 • co znaczy „uzasadnione ryzyko gospodarcze”?
 • co, jeśli nie zarządzamy danym ryzykiem a pojawiło się zdarzenie?
 • czy posiadane procedury pomogą czy zaszkodzą?
 • jak udowodnić działanie w granicach uzasadnionego ryzyka?

Szkolenie poprowadzi  Jarosław Ostrowski - radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy. 

2. Panel Q&A

3. Waloryzacja zamówień publicznych w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków wywołanych wojną, inflacją, pandemią, zerwaniem łańcuchów dostaw

Co robić, aby podwyższyć wynagrodzenie, uniknąć kar lub wydłużyć termin wykonania umowy o zamówienie publiczne? Jak mimo obecnej sytuacji i w obliczu licznych problemów związanych ze wzrostem cen czy zerwaniem łańcuchów dostaw zwaloryzować kontrakty? Radca prawny Artur Kołcz opowie o realizacji zamówień publicznych z perspektywy wykonawcy i zamawiającego. Podczas seminarium dowiedzą się Państwo:

 • jakie są możliwości prawne zmiany kontraktów?
 • jaki sposób przyjąć przy wyliczaniu roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia?
 • jak należy przygotować wniosek o podwyższenie wynagrodzenia do zamawiającego z uzasadnieniem prawnym i faktycznym?
 • jak bezpiecznie doprowadzić do zawarcia aneksu/ugody pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?
 • co zrobić w przypadku odmowy zamawiającego zawarcia aneksu/ugody?

Szkolenie poprowadzi Artur Kołcz - radca prawny,  wspólnik zarządzający Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy. 

4. Panel Q&A


Szkolenie odbędzie się 12 stycznia 2023 roku, godz. 12:00 - 15:00 w siedzibie ARP al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk 


Wstęp wolny – wymagana rejestracja. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona

Szkolenie organizowane w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. 
System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. 

Seminarium w ramach projektu SPEKTRUM

Formularz zgłoszeniowy 

na bezpłatne seminaria w ramach projektu "SPEKTRUM". Pomorski System Usług Doradczych
 

*


Dane osoby zgłaszającej się na seminarium:

*
 
*
 
*
 
 
 
Czy korzystałeś/korzystałaś z projektu SPEKTRUM? *
 
Czy korzystałeś/korzystałaś z projektu SPEKTRUM?

Skąd się dowiedziałeś o seminarium?
 
Skąd się dowiedziałeś o seminarium?
 

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, 80-309 Gdańsk. Pozostałe  dane kontaktowe to: spektrum@arp.gda.pl  tel. 58 323 31 00;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-      realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

-      rozliczeń finansowo – księgowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów finansowy, podatkowych);

-      archiwizacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);

 1. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i  niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 10 lat od zakończenia realizacji projektu tj. 31.12.2033 r.;
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub  ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 
*

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji e-mailowo o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (w tym newslettera) z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Wyrażam zgodę na informowanie telefonicznie o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

* - pole wymagane


Wstecz