Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

IV konkurs grantowy 2020

  • galeria logotypów dla projektu pomorski broker eksportowy
  • logotyp projektu pomorski broker eksportowy

komunikat:
Informujemy, że zgodnie z zapisami pkt 10 Regulaminu Konkursu nr PBE.04.2020 , w związku z wyczerpaniem alokacji, nabór wniosków o udzielenie grantu zostanie zakończony dnia 17 września 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że 4 października 2021r. rozpocznie się nabór wniosków do konkursu PBE.05.2021.


komunikat:
Informujemy, że na dzień 20.08.2021 r., złożono 88 wniosków o udzielenie grantu na łączną kwotę dofinansowania 2 990 927,74 zł.  Nie ujmujemy wniosków, które w trakcie oceny zostały wycofane przez Wnioskodawców lub otrzymały ocenę negatywną.
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3,2 mln zł.

 


 

UWAGA WNIOSKODAWCY!

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków o udzielenie grantu w dniu 29.06.2020 r. ARP S.A. prosi o składanie wniosków za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki, nadanie nie może być wcześniejsze niż 29.06.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu) należy wysłać pod wskazany niżej adres w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

a) Nadawca: nazwa wnioskodawcy i adres do korespondencji;
b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk;
c) Dopisek: „Wniosek o udzielenie grantu w ramach PBE”.
 

 


 

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne. 

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.  


Informacje o naborze

Termin składania wniosków 

Wnioski należy składać w terminie od 29 czerwca 2020 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków 
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk  

Sposób składania wniosków

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej. 

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski? 

Kto może składać wnioski? 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.  

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej oraz koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych i innych narzędzi cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.  

Kryteria wyboru projektów 
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.


Finanse 

Procent dofinansowania projektu 

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.  

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 000 PLN.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 200 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.  

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze 
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl w dziale „Pomorski Broker Eksportowy”.  


Pytania i odpowiedzi 
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Inne informacje dotyczące projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” można uzyskać dzwoniąc do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich pod numer telefonu (58) 32 33 106 lub (59) 846 81 14.

  • data: 2020-05-27

drukuj całą stronę