Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Informacja dotycząca sposobu składania wniosków w ramach konkursu grantowego SPEKTRUM

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z punktem 10 Regulaminu Konkursu Grantowego Spektrum, za 14 dni zamykamy nabór wniosków o udzielenie grantu na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID 19 (95% dofinansowania) w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” (załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu Grantowego Spektrum).

Jednocześnie informujemy, iż od 9.09.2020 r. do 22.09.2020 r. (ostatni dzień naboru) przyjmujemy tylko wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.  Ze względu na szczególne zasady bezpieczeństwa w warunkach pandemii obowiązuje ZAKAZ DOSTARCZANIA wniosków o grant osobiście do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza. 

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki). 

Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu) należy wysłać pod wskazany adres w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: 
a) Nadawca: nazwa wnioskodawcy i adres do korespondencji; 
b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk; 
c) Dopisek: „Wniosek o udzielenie grantu w ramach SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”


Nabór wniosków o udzielenie grantu na specjalistyczne usługi doradcze (50% dofinansowania)  w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” (załącznik 1b do Regulaminu Konkursu Grantowego Spektrum, na specjalistyczne usługi doradcze służące rozwojowi przedsiębiorstwa) będzie kontynuowany do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania alokacji.

Jednocześnie informujemy, że badania wstępne do projektu oraz preaudyty są wykonywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Warunkiem formalnym złożenia wniosku o grant jest przejście badania wstępnego. 

Zgłoszenia na badanie wstępne są przyjmowane WYŁĄCZNIE przez formularz
https://www.arp.gda.pl/2036,nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie