Informacje o Funduszach UE

 • Galeria logotypów właściwych dla Lokalnego Punktu Informacyjnego

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku / LPI FE                                             


Oferuje bezpłatne usługi:

 • konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, pisemne, e-mailowe
 • indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.)
 • indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami
 • diagnozę wstępną - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich
 • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE
 • informację i wstępną pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania - etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy)
 • otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria)
 • spotkania dla szkół ponadpodstawowych (stacjonarne i online)
 • Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) - spotkania z klientami w miejscowościach w których nie ma punktu informacyjnego
 • całodzienne dyżury MPI
 • stoiska informacyjne podczas wydarzeń organizowanych w regionie
 • nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich

Konsultanci Punktu w Słupsku udzielają informacji w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFRMA) oraz Funduszu Spójności.

  
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Zapraszamy

poniedziałki  8:00-18:00

wtorki-piątki  8:00-16:00


Zapraszamy na profil Punktu w serwisie: Facebook.com

Więcej informacji na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. 

------------------------------------------------------------------------------


KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02. Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail pife.slupsk@arp.gda.pl , tel. 58 32 68 175.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD)  jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji, wyjaśnień oraz obsługi korespondencji dotyczącej treści formułowanych zapytań. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celach archiwizacyjnych zgodnie ww. rozporządzeniem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie powyższych usług. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych usług.

 

drukuj całą stronę