Aktualności

Dotacje i pożyczki na rozwój dla MŚP - webinarium - 10 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium na temat dostępnych i planowanych możliwości wsparcia na rozwój i inwestycje dla firm. Spotkanie organizowane jest w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Podczas webinarium przedstawimy możliwości pozyskania wsparcia w formie bezzwrotnej m.in. na efektywność energetyczną i OZE, unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w sektorach Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka, Kultura, innowacje, cyfryzacje, wsparcie eksportu. Przedstawiciel Pomorskiego Funduszu Rozwoju omówi nowe pożyczki w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Termin spotkania i miejsce:

10 maja 2024 r. w godz. 10:00 - 11:30 za pośrednictwem platformy ZOOM.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45 do 9 maja 2024 r.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 10 maja 2024r.


Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13B

tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45

e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

LPI Slupsk online - formularz stały - 10 maja 2024FORMULARZ ZGŁOSZENIA


NA SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE

organizowane przez

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
*
 
*
 

    
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02. Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail pife.slupsk@arp.gda.pl , tel. 58 32 68 175.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD)  jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.
  3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO (tj. interesie publicznym), a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ww. rozporządzeniem ogólnym  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym i przesłania informacji związanych z udziałem w nim. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

* - pole wymagane