Aktualności

Biznesowy Start - Jak zdobyć dotacje i pożyczki na Twoją Działalność Gospodarczą? - Webinarium - 12 marca 2024 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone uzyskaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podczas webinarium omówimy zagadnienia:

 • Dotacje z Urzędu Pracy
 • Dotacje z Lokalnych Grup Działania
 • Preferencyjne pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej.

Termin spotkania i miejsce: 12 marca 2024 r. w godz. 10:00-11:15 za pośrednictwem platformy Zoom.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45 do 11 marca 2024 r.

 

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 12 marca 2024 r.

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.


Kontakt: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B / tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45

e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

LPI Slupsk online - formularz stały 2


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

na spotkanie informacyjne
ONLINE

organizowane przez

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
*
*


Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02. Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail pife.slupsk@arp.gda.pl , tel. 58 32 68 175.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD)  jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO (tj. interesie publicznym), a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ww. rozporządzeniem ogólnym  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym i przesłania informacji związanych z udziałem w nim. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

 

*

* - pole wymagane 


 • Galeria logotypów właściwych dla Lokalnego Punktu Informacyjnego

Wstecz