Aktualności

A może własny biznes? Jak pozyskać środki finansowe na realizacje pomysłów biznesowych? - spotkanie w Słupsku, 29 listopada

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku wraz z partnerami zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z przedsiębiorczością.

W programie spotkania m.in.:

 • Badanie predyspozycji zawodowych i przedsiębiorczych - przedsiębiorczość, to znacznie więcej niż prowadzenie własnej firmy, to również zestaw cech i umiejętności, które można rozwijać i wykorzystywać w różnych aspektach życia zawodowego.
 • Dlaczego marketing ma znaczenie - jak wykorzystać narzędzia marketingowe, żeby sprawdzić pomysł na biznes zanim wydamy pierwszą złotówkę?
 • Dostępne i planowane możliwości wsparcia na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej.


Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 29 listopada  2023 r. w godz. 10:00 - 13:00  w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B (sala szkoleniowa nr 3,  I piętro).


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44, 59 714 18 45 do dnia 28.11.2023r.

 

Kontakt:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku

ul. Portowa 13B

tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45

e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 
Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

LPI Słupsk spotkanie stacjonarne - formularz stały. 26.09.2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE STACJONARNE

organizowane dn. 29.11.2023 r. w Słupsku 

przez

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Słupsku

*
*
*

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
 
*
 
 
*
 
Status przedsiębiorstwa:
Status przedsiębiorstwa:
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

ZGODA na PUBLIKACJE WIZERUNKU

*


utrwalonego podczas spotkania stacjonarnego pn. Instrumenty wsparcia służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w dniu 29 listopada 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00  w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na zdjęciach publikowanych w: mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (pisząc na adres punkt.slupsk@arp.gda.pl), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Klauzula informacyjna (do zgody na publikację wizerunku):

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod@pomorskie.eu .
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl ; tel. 59 714 18 44 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą w celu publikacji mojego wizerunku, utrwalonego podczas spotkania w dniu 29 listopada 2023 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (tj. zgody), a następnie archiwizowane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO  na podstawie umowy zawartej z Administratorem.
 6. Zgoda na publikację wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres punkt.slupsk@arp.gda.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2028 r. lub w zakresie wizerunki do momentu cofnięcia zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna. Konsekwencją niewyrażenia zgody jest  brak możliwości publikowania wizerunku.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli jesteś osobą fizyczną informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu.
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl; tel. 59 714 18 44 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach
  a) organizowanie wydarzenia o którym mowa w formularzu oraz w celu wysłania materiałów informacyjnych po wydarzeniu
  b) archiwizacji dokumentacji dotyczącej organizacji wydarzenia, o którym mowa w formularzu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c i art. 9 ust. 2. lit g RODO), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12).
 7. Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który reguluje kwestię dostępności dokumentów.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.
*

* - pole wymagane 


Wstecz