Aktualności

Zostań Innowatorem - Zaplanuj i sfinansuj inwestycje - webinarium, 16 listopada

Słyszałeś o innowacjach, pracach badawczo-rozwojowych, chcesz zostać innowatorem i sprawdzić bezpłatnie czy Twoja firma ma potencjał na wdrożenie innowacji.

A może masz już pomysł na innowacyjny produkt lub usługę i chcesz dowiedzieć się czy możesz ubiegać się o Fundusze Europejskie.

Zapraszamy na webinarium w trakcie którego poznasz:

 • instrument STEP - pierwszy krok do innowacji
 • usługę Innovation Coach dla przedsiębiorców, chcących sprawdzić swój potencjał na wdrożenie innowacji
 • możliwości finansowania innowacji ze środków unijnych

Gośćmi webinaru będą

Pani Patrycja Zeszutek - Zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pani Milena Szymańska – Ekspert ds. komunikacji w projekcie Innovation Coach.


Dla kogo: Przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać innowacje oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką spotkania.

 
Termin spotkania i miejsce: 16 listopada 2023 r. w godz. 11:00 - 12:15 za pośrednictwem platformy Zoom.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44 lub 59 714 18 45 do 15 listopada.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 16 listopada 2023 r.

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.


Kontakt: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku

ul. Portowa 13B tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45, e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

LPI Slupsk online - formularz stały


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE

organizowane przez

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Słupsku

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
*
 
*
 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 
 
*
 
Status przedsiębiorstwa:
Status przedsiębiorstwa:
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami
prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

    
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

ZGODA na PUBLIKACJE WIZERUNKU

*


utrwalonego podczas Webinarium "Zostań Innowatorem - Zaplanuj i sfinansuj inwestycje" w dniu 16.11.2023 r. przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na zdjęciach publikowanych w: mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (pisząc na adres punkt.slupsk@arp.gda.pl), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Klauzula informacyjna (do zgody na publikację wizerunku):

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod@pomorskie.eu .
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl ; tel. 59 714 18 44 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą w celu publikacji mojego wizerunku, utrwalonego podczas webinarium w dniu 16.11.2023 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (tj. zgody), a następnie archiwizowane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO  na podstawie umowy zawartej z Administratorem.
 6. Zgoda na publikację wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres punkt.slupsk@arp.gda.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2028 r. lub w zakresie wizerunki do momentu cofnięcia zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna. Konsekwencją niewyrażenia zgody jest  brak możliwości publikowania wizerunku.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli jesteś osobą fizyczną informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu.
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl; tel. 59 714 18 44 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach
  a) organizowanie wydarzenia o którym mowa w formularzu oraz w celu wysłania materiałów informacyjnych po wydarzeniu
  b) archiwizacji dokumentacji dotyczącej organizacji wydarzenia, o którym mowa w formularzu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c i art. 9 ust. 2. lit g RODO), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12).
 7. Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który reguluje kwestię dostępności dokumentów.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.

* - pole wymagane 


Wstecz