Aktualności

Zasady horyzontalne w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Spotkanie informacyjne w Słupsku. 26 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego zwrócimy uwagę jak przygotować projekt o dofinansowanie zgodnie z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej.

W programie m.in.:

 • Jak rozumieć zasadę zrównoważonego rozwoju?
 • Czym jest zasada DNSH?
 • Zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych
 • Pozytywny wpływ projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn

 
Prelegentka:
Anna Bizub-Jechna, koordynatorka ds. polityk horyzontalnych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Dla kogo:
Przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się 26 września 2023r. w godz. 10:00 - 13:00  w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B (sala szkoleniowa I piętro).

 
Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej lub zgłoszenie telefoniczne
pod numerem: 59 714 18 44, 59 714 18 45 do dnia 25.09.2023 r. 


Kontakt:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku
ul. Portowa 13B
tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

LPI Słupsk spotkanie stacjonarne - formularz stały. 15 maja 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

na spotkanie stacjonarne w Słupsku 

organizowane przez

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

*
*
*

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
 
*
 
 
*
 

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02. Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail pife.slupsk@arp.gda.pl , tel. 58 32 68 175.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD)  jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO (tj. interesie publicznym), a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ww. rozporządzeniem ogólnym  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym i przesłania informacji związanych z udziałem w nim. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.
*

* - pole wymagane