Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Materiały i informacje / Information and publications

Ekonomia cyrkularna w turystyce?

Koncepcja gospodarki cyrkularnej (circular economy), zwanej też gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ), powstała jako odpowiedź na dostrzegane niepokojące efekty gospodarowania i działania człowieka szczególnie w obszarze produkcji.

Przewodnik po Ekonomii Cyrkularnej dla firm turystycznych

Przewodnik po Ekonomii Cyrkularnej dla firm turystycznych Zakończył się pierwszy badawczy etap projektu Cirtoinno w wyniku którego powstała publikacja: Destination: Circular Tourism Economy (Cel – Turystyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Autorami pracy jest zespół partnera projektu Centre for Regional & Tourism Research: Jasper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Broegaard and Emil Holland.

Projektowanie modeli biznesowych dla ekonomii cyrkularnej według podejścia design management jako strategia na przyspieszony rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjności regionów UE / Design management approach for circular business model strategies as a strategy for accelerated economic development and growth of competitiveness of UE regions

W ostatnim czasie nastąpiła ewolucja designu w środowisku biznesowym, czyniąc świadome projektowanie strategicznym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Podejście jakim jest Design Management ma na celu projektowanie produktów, usług, procesów, ale także na poziomie strategicznym – projektowanie wizji organizacji. Na rynku polskim istnieje niewiele przedsiębiorstw realizujących ten model biznesowy, jednak nie wynika to z braku chęci przedsiębiorców, lecz z niewystarczającej wiedzy i niedoboru odpowiednich narzędzi, które byłyby promowane wśród przedsiębiorców. Artykuł ma na celu omówienie założeń koncepcyjnych ekonomii cyrkularnej. Pełni także funkcje przewodnika dla projektantów i przedsiębiorców.

Ekonomia współdzielenia jako jedno z działań gospodarki w obiegu zamkniętym

Aby gospodarka w obiegu zamkniętym przeniknęła na dobre do polskiej świadomości musi minąć jeszcze dużo czasu. Pojęcie ekonomii cyrkularnej jest jeszcze młode i często utożsamiane z trudną makroekonomią. Prawdopodobnie minie jeszcze wiele lat, zanim filozofia ta przeniknie do praktyki działalności polskich przedsiębiorstw i stanie się częścią strategii naszego kraju. Pozytywnym zwrotem jest to, że idee ekonomii cyrkularnej zaczynają pojawiać się w prawodawstwie. Widać aktywność na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, jak i w dyrektywach, strategiach i politykach unijnych. Tymczasem, to, co najbardziej interesuje polskich przedsiębiorców, zwłaszcza mikro, małych i średnich to przełożenie ogólnych idei, sloganów na ich własny grunt.

drukuj całą stronę