Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

ang. circular economy - definiuje zespół zasad dotyczących produkcji i usług radykalnie odmiennych od tzw. modelu linearnego, dominującego w dzisiejszej ekonomii, który bazuje na ciągłym wzroście i wciąż rosnącym zużyciu surowców. GOZ idzie dalej niż wykorzystywanie eko-efektywnych zasobów i technologii w pojedynczych działaniach. Wymaga ona projektowania alternatywnych rozwiązań dla całego cyklu życia produktu, uznania wartości wynikających z zastosowania cyklu obiegu zamkniętego w całej gospodarce, jak również nowych rodzajów modeli biznesowych oraz nowych form konsumpcji, rezygnujących z własności, a opartych raczej o aktywnych użytkowników niż biernych konsumentów.

Kluczowe jest tu myślenie w kategoriach eko - systemu, biorące za wzór naturalny ekosystem, gdzie wszystkie odpady są materiałem wykorzystanym przez naturę. Myślenie systemowe wynika ze zrozumienia poszczególnych elementów w kontekście całości, na którą się składają. Wszystkie elementy są połączone i ich wewnętrzne zróżnicowanie zapewnia odporność na oddziaływania zewnętrzne. GOZ rozumie ekonomię i naturę jako zależne od siebie elementy tworzące jeden system, w którym trudno oddzielić jeden element od drugiego. Oznacza to, że ideałem nie jest osiągnięcie jedynie obojętnego wpływu na środowisko, tak jak w przypadku zielonej gospodarki, ale projektowanie rozwiązań o dodatnim wpływie na całość tego systemu. Regeneracja zasobów dokonuje się nie tylko w obszarze materiałów czy odzyskiwania energii lecz obejmuje też sposób życia i ekonomię jako całość. Zatem GOZ może pomóc społeczeństwu podnieść poziom zrównoważonego rozwoju i poprawić jakości życia przy niewielkich nakładach, a nawet zerowych dodatkowych kosztach zużyciu surowców i energii oraz mniejszym zagrożeniu dla środowiska.

Gospodarka cyrkularna ma też ogromny potencjał, dzięki któremu przemysł turystyczny może uzyskać wyższy poziom zrównoważonego rozwoju i rentowności. Nie dotyczy to wyłącznie świadczenia usług hotelarskich, restauracyjnych czy usług spa, w tym zarządzania obiegiem energii, żywności, wody itp. Oczywiście duże korporacje, jak sieci hotelowe, będą tu przodować, jednak rozwiązania technologiczne i organizacyjne wypracowane i wdrożone w tym zakresie przez duże tego typu podmioty często posiadają także potencjał do zastosowania przez mikro i małe firmy biznesowe.

Jak dotąd nie istnieje jeden uniwersalny schemat Gospodarki Obiegu Zamkniętego gotowy do powszechnego zastosowania. Jesteśmy raczej świadkami szybkiego rozwoju nowych technologii i modeli biznesowych opartych o GOZ, wdrażanych przez indywidualne firmy przy współdziałaniu dostawców i klientów w procesie, którego pierwsze działania rozpoczynają się od działań nie koniecznie „cyrkularnych” ale bardziej ocenianych jako „Eko” czy „zrównoważone”. Co więcej, częściej powodem do podjęcia takich zmian w działaniach biznesowych w kierunku bardziej cyrkularnym (czy Eko) jest zwykłe zmniejszenie kosztów.  Stąd tak ważne jest, aby MSP w branży turystycznej oraz instytucje wsparcia biznesu wyruszyły w drogę w kierunku gospodarki cyrkularnej biorąc pod uwagę uwarunkowania i potencjał lokalny oraz specyficzne możliwości związane ze strukturą socjo-techniczną, w której są one osadzone.


Więcej o GOZ na stronie projektu CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs CIRTOINNO - cirtoinno.eu

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie