Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«lipiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

10138 wejść
2019.07.15 14:53

Data

16.07.2019

Galeria

Baner

Gospodarka cyrkularna / circular economy


Gospodarka cyrkularna -  zwana też gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) - definiuje zespół zasad dotyczących produkcji i usług radykalnie odmiennych od tzw. modelu linearnego, dominującego w dzisiejszej ekonomii, który bazuje na ciągłym wzroście i wciąż rosnącym zużyciu surowców. GOZ idzie dalej niż wykorzystywanie eko-efektywnych zasobów i technologii w pojedynczych działaniach. Wymaga ona projektowania alternatywnych rozwiązań dla całego cyklu życia produktu, uznania wartości wynikających z zastosowania cyklu obiegu zamkniętego w całej gospodarce, jak również nowych rodzajów modeli biznesowych oraz nowych form konsumpcji, rezygnujących z własności, a opartych raczej o aktywnych użytkowników niż biernych konsumentów.

Kluczowe jest tu myślenie w kategoriach eko - systemu, biorące za wzór naturalny ekosystem, gdzie wszystkie odpady są materiałem wykorzystanym przez naturę. Myślenie systemowe wynika ze zrozumienia poszczególnych elementów w kontekście całości, na którą się składają. Wszystkie elementy są połączone i ich wewnętrzne zróżnicowanie zapewnia odporność na oddziaływania zewnętrzne. GOZ rozumie ekonomię i naturę jako zależne od siebie elementy tworzące jeden system, w którym trudno oddzielić jeden element od drugiego. Oznacza to, że ideałem nie jest osiągnięcie jedynie obojętnego wpływu na środowisko, tak jak w przypadku zielonej gospodarki, ale projektowanie rozwiązań o dodatnim wpływie na całość tego systemu. Regeneracja zasobów dokonuje się nie tylko w obszarze materiałów czy odzyskiwania energii lecz obejmuje też sposób życia i ekonomię jako całość. Zatem GOZ może pomóc społeczeństwu podnieść poziom zrównoważonego rozwoju i poprawić jakości życia przy niewielkich nakładach, a nawet zerowych dodatkowych kosztach zużyciu surowców i energii oraz mniejszym zagrożeniu dla środowiska.

Gospodarka cyrkularna ma też ogromny potencjał, dzięki któremu przemysł turystyczny może uzyskać wyższy poziom zrównoważonego rozwoju i rentowności. Nie dotyczy to wyłącznie świadczenia usług hotelarskich, restauracyjnych czy usług spa, w tym zarządzania obiegiem energii, żywności, wody itp. Oczywiście duże korporacje, jak sieci hotelowe, będą tu przodować, jednak rozwiązania technologiczne i organizacyjne wypracowane i wdrożone w tym zakresie przez duże tego typu podmioty często posiadają także potencjał do zastosowania przez mikro i małe firmy biznesowe.

Jak dotąd nie istnieje jeden uniwersalny schemat Gospodarki Obiegu Zamkniętego gotowy do powszechnego zastosowania. Jesteśmy raczej świadkami szybkiego rozwoju nowych technologii i modeli biznesowych opartych o GOZ, wdrażanych przez indywidualne firmy przy współdziałaniu dostawców i klientów w procesie, którego pierwsze działania rozpoczynają się od działań nie koniecznie „cyrkularnych” ale bardziej ocenianych jako „Eko” czy „zrównoważone”. Co więcej, częściej powodem do podjęcia takich zmian w działaniach biznesowych w kierunku bardziej cyrkularnym (czy Eko) jest zwykłe zmniejszenie kosztów.  Stąd tak ważne jest, aby MSP w branży turystycznej oraz instytucje wsparcia biznesu wyruszyły w drogę w kierunku gospodarki cyrkularnej biorąc pod uwagę uwarunkowania i potencjał lokalny oraz specyficzne możliwości związane ze strukturą socjo-techniczną, w której są one osadzone.


 

The Circular Economy (CE) defines a set of principles for production and consumption radically different from the linear regime prevailing in today’s market economies, which is based on continuous growth and increasing resource throughput. The CE goes further than calling for increased use of ‘green’ resource-effective technologies in isolated links of production systems. It requires a comprehensive design of alternative solutions over the entire life cycle of products, adoption of closing-the-loop production patterns within the entire economic system, as well as new types of business models and forms of consumption that discard ownership and rely on active users rather than passive consumers.

Thinking in terms of (eco) systems is key, taking natural ecosystems exemplary: all materials serve as nutrients. Systems thinking is the understanding of things within the context of a larger whole. All parts are connected and internal diversity ensures the resilience of external shocks. In the CE, economy and nature are understood as symbiotic and interconnected in complex systems that make it hard to distinguish one from the other, meaning that the ideal is not to reach zero impact, like in the ‘green economy’, but to design solutions with a positive impact on the system. Regeneration of resources is not only material or about recovery of energy but aims instead at improving the way of living and the economy as a whole. Thus, CE can help society reach increased sustainability and wellbeing at low or no material, energy and environmental costs.

The CE holds big potentials for tourism businesses in reaching higher sustainability and profitability, not least related to the provision of accommodation, food and spa services and the material flows of energy, foodstuff, water etc. Surely, large corporations such as global hotel chains will be the first-movers but technological and organizational solutions developed and applied by large companies often hold potentials for small and micro tourism businesses as well.

Yet, a grand scheme of universal ready-made CE technologies and a one-size-fits-all route to their diffusion and implementation in society do not exist. Rather, we witness a mushrooming introduction of new circular technologies and business models, driven by individual companies in cooperation with suppliers and customers and targeted specific innovation processes start with steps, which are not truly ‘circular’ but should be considered ‘green’ or ‘sustainable’. Moreover, often the driving motive for starting a change towards more circular (or green) business operations is the highly mundane, almost trivial one of saving costs.

Thus, it is important for tourism SMEs and public support agencies to depart on the circular economy journey in a situated manner, taking into account local conditions and potentials and drawing on specific opportunities in relation to the socio-technical setup one is embedded in.

 

Więcej na temat projektu ARP dotyczącego ekonomii cyrkularnej - CIRTOINNO - CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs CIRTOINNO

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego