Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

2.2.1 Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjneTypy projektów:

 1. budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
 2. realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 3. unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy,
 4. racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług prowadząca w szczególności do zmniejszenia transportochłonności,
 5. budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
 6. poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych.


Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie dedykowane MSP, które pozwoli zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji. Środki UE pomogą  przedsiębiorcom w przełamywaniu barier umożliwiających dalszy rozwój. Przeznaczone będą m.in. na poprawę ekoefektywności, powiązania międzynarodowe, w tym ekspansje na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych, a także poprawę efektywności procesów produkcyjnych.  Inwestycje profilowane będą wspierały zwłaszcza przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem do ekspansji, a finansowanie będzie mogło objąć przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na zmianie procesu produkcyjnego czy sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowę zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług, bądź znaczącą poprawę ich jakości. Inwestycje profilowane obejmą także dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności firm dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ponadto dofinansowaniu z UE będą podlegały inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodno-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na dotacje dla MSP przeznaczono ponad 40 mln EUR.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie