Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarkiCel działania:
Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. W województwie pomorskim profil aktywności badawczo-rozwojowej często jest zbyt wąski w stosunku do oczekiwań przedsiębiorstw, a same jednostki B+R są zbyt mało elastyczne w dostosowywaniu oferty do potrzeb regionalnej gospodarki. Dlatego konieczne jest takie ukierunkowanie interwencji w tym zakresie (również w kontekście niezbędnej infrastruktury B+R), które przyczyni się do zaspokojenia potrzeb niezbędnych do skutecznego prowadzenia procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Wspierana będzie poprawa efektywności oraz rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

Warunkiem udzielenia wsparcia będzie wpisywanie się realizowanych projektów w obszary inteligentnych specjalizacji. Interwencja będzie możliwa w przypadku obiektywnego braku możliwości wykorzystania (np. w ramach współpracy sieciowej) istniejącej infrastruktury dla realizacji prac B+R, jak również pod warunkiem realnej perspektywy komercjalizacji wyników badań przez przedsiębiorców. Możliwości komercjalizacji będą oceniane na podstawie studium wykonalności, które określi sposób wykorzystania infrastruktury i oczekiwane rezultaty w zakresie jej wykorzystania przez przedsiębiorstwa8 . Ponadto – jako komponent realizowanych projektów – finansowane będzie wsparcie rozwoju kadry B+R, w tym wymiana wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami i jednostkami B+R, a także tworzenie wspólnych zespołów badawczo-rozwojowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2. jest zgodność z Umową Partnerstwa w zakresie kryteriów wsparcia infrastruktury B+R.

Preferowane będą projekty:

1) partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,
2) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
3) z udokumentowanym prywatnym wkładem finansowym,
4) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PMDIB.

W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. W przypadku identyfikacji zadań infrastrukturalnych jednostek naukowych, wsparcie jest możliwe jedynie w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego. Ukierunkowanie terytorialne: Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.


Typy Projektów:
Budowa*, przebudowa, rozbudowa, remont i/lub zakup wyposażenia infrastruktury jednostek sfery B+R na potrzeby realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne przedsiębiorstwa, a także laboratoriów badawczo-rozwojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, pod warunkiem obiektywnego braku możliwości wykorzystania (np. w ramach współpracy sieciowej) posiadanej przez wnioskodawcę istniejącej infrastruktury dla realizacji planowanych prac z zakresu B+R.

*W uzasadnionych i potwierdzonych przypadkach obiektywnego braku możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury.


Typ beneficjenta:
Jednostki naukowe lub szkoły wyższe w ewentualnych partnerstwach z:

 • innymi jednostkami naukowymi,
 • innymi szkołami wyższymi,
 • przedsiębiorcami,
 • IOB,
 • jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
 • związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie kierowane do jednostek naukowych i szkół wyższych, które przeznaczą środki UE na działania prowadzące do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej, a w następstwie na skuteczne prowadzenie procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.  Na ten cel przeznaczono prawie 21 mln EUR.
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie