Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Ważna informacja dla wnioskodawców i beneficjentów RPO WP 2014–2020 - od 2 września 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów mająca wpływ na wszystkie przygotowywane i realizowane projekty

W dniu 2 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz.1475). Jest to nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej, która reguluje wiele istotnych kwestii dotyczących wdrażania Funduszy Europejskich.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 będzie sukcesywnie wprowadzać niezbędne zmiany w dokumentach i procedurach. Wszystkie zmiany będą publikowane na www.rpo.pomorskie.eu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony. Należy pamiętać, że niektóre zmieniane przepisy stosuje się bezpośrednio na podstawie ustawy, bez względu na to, czy zostaną przeniesione do innych dokumentów.

Poniżej można zapoznać się ze wstępnym zestawieniem wpływu najważniejszych zmian na sytuację poszczególnych grup wnioskodawców i beneficjentów:

Kogo dotyczą zmiany

Zakres zmian i ich wpływ

1. Wnioskodawcy składający wnioski o dofinansowanie w konkursach ogłoszonych przed 2 września 2017 r.:

a) w których w dniu 2 września 2017 r. nabory wniosków były zakończone i trwała ocena (Działania/Poddziałania: 1.2, 2.2.1,  6.2.2 (I), 6.2.2 (II), 6.1.2, 8.1.2, 8.4, 11.4, 10.3.1),

b) w których w dniu 2 września 2017 r. nabory wniosków jeszcze nie były zakończone (Działania/Poddziałania: 1.1.1, 5.4.2, 11.2, 11.3).

Brak zmian w odniesieniu do naboru i oceny.

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej nie ma wpływu na konkursy, które były ogłoszone przed jej wejściem w życie. Nabór i ocena wniosków prowadzona jest na dotychczasowych zasadach,  w oparciu o obowiązujące regulaminy konkursów.

2. Wnioskodawcy zamierzający złożyć wnioski o dofinansowanie w konkursach ogłoszonych po 2 września 2017 r. (zgodnie z Harmonogramem naborów - Poddziałania: 1.1.1., 5.4.2, 6.1.2, 6.3.2).

Regulaminy konkursów ogłaszanych po 2 września 2017 r. będą uwzględniały zmiany wynikające z nowelizacji ustawy wdrożeniowej, takie jak m.in.:

 • zmiana sposobu wyłaniania partnerów,
 • zmiana w sposobie formułowania i weryfikacji wymogów formalnych i kryteriów oceny projektów,
 • nowa forma i treść regulaminu konkursu,
 • nowe zasady składania uzupełnień i wyjaśnień,
 • nowy wzór umowy o dofinansowanie uwzględniający zmiany dotyczące stosowania wytycznych,
 • nowe terminy w zakresie procedury odwoławczej.

3. Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie zarówno przed, jak i po 2 września 2017 r.

Nowelizacja zmienia niektóre przepisy, które na etapie realizacji projektów mają do beneficjentów zastosowanie bezpośrednio na podstawie ustawy, bez konieczności przeniesienia do umowy o dofinansowanie lub innych dokumentów. Większość z tych przepisów wchodzi w życie 2 września 2017 r. Są to m.in.:

 • doszczegółowienie zasad kontroli projektów,
 • nowe zasady dokonywania zmian w projekcie,
 • obowiązek publikacji informacji w BIP przez niektórych partnerów.

Istotna zmiana dotyczy wytycznych, do których stosowania beneficjenci RPO WP 2014-2020 zobowiązali się w zawartych umowach o dofinansowanie. Z dniem 2 grudnia 2017 r. przestają obowiązywać wytyczne programowe i obowiązują już tylko wytyczne wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (które przed nowelizacją nosiły nazwę wytyczne horyzontalne). Zmiana ta działa z mocy ustawy i w związku z tym nie wymaga zawierania aneksów do umów o dofinansowanie, w których zawarte było odniesienie do wytycznych programowych.

 

 • data: 2017-09-08

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie