Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikat dla Beneficjentów dot. zmian płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Informujemy, że 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty transakcji, dla których istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Dotychczasowy limit był określony w kwocie 15.000 EUR, a od 1 stycznia 2017 r. limit ten będzie wynosił 15.000 PLN. Wszelkie transakcje (bez względu na ilość płatności) powyżej 15.000 PLN dokonane z pominięciem rachunku bankowego będą uznawane za wydatki niekwalifikowalne zgodnie z podrozdziałem 6.3 Wydatki niekwalifikowalne pkt 1) lit. n) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. 

  • data: 2016-12-30

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie