Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Warunki realizacji zamówień przez Beneficjentów działania 2.2.1 RPO WP na lata 2014-2020

Zgodnie z warunkami określonymi umową o dofinansowanie Beneficjent działania 2.2.1 ma obowiązek przedłożyć treść ogłoszenia o zamówieniu przed jego publikacją, a pozostałe dokumenty dotyczące zachowania zasady konkurencyjności (oferty, informacja o dokonanym wyborze, umowa itd.) niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym oferentem.

Beneficjentom działania 2.2.1 RPO WP na lata 2014-2020 przypominamy, iż na mocy umowy o dofinansowanie Projektu zobowiązani są do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zwracamy uwagę, iż w wytycznych programowych pojęcie zamówienia publicznego obejmuje zarówno zamówienia realizowane na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak i zamówienia realizowane z zastosowaniem zasad konkurencyjności oraz poprzez przeprowadzenie procedury ofertowania.  W przypadku naruszenia przepisów ustawy PZP bądź wytycznych dotyczących zasady konkurencyjności i procedury ofertowania Instytucja Pośrednicząca będzie uprawniona do zastosowania korekty finansowej wiążącej się z uznaniem części bądź całości przedłożonych wydatków za niekwalifikowane.

W celu zminimalizowania ryzyka popełnienia błędu na etapie realizacji zamówień są Państwo zobowiązani każdorazowo do przekazania Instytucji Pośredniczącej bez wezwania:

 1. treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym/ogłoszenia o zamówieniu realizowanym zgodnie z zasadą konkurencyjności/ogłoszenia o zamówieniu realizowanym zgodnie z procedurą ofertowania, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami – przed ich opublikowaniem;
 2. ofert, protokołu zamówienia publicznego wraz z załącznikami oraz umowy z wykonawcą – niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą;
 3. umowy na roboty dodatkowe, uzupełniające – niezwłocznie po jej zawarciu z wykonawcą;
 4. dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności – jeśli zasada ta będzie miała zastosowanie w danym przypadku.

W przypadku zamówień zrealizowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ich prawidłowe przeprowadzenie zostanie sprawdzone po przesłaniu przez beneficjenta dokumentów dotyczących udzielonych zamówień.

Realizacja przez Beneficjentów zamówień bez akceptacji ich poszczególnych etapów przez IP i przedłożenie dokumentacji do weryfikacji po fakcie istotnie zwiększa ryzyko nałożenia korekty finansowej za uchybienia popełnione w procesie udzielania zamówienia, które to ryzyko ponosi Beneficjent.

Jednocześnie przypominamy, iż szczegółowe wytyczne dot. udzielania zamówień zarówno z zastosowaniem trybów określonych w Ustawie PZP jak i zgodnie z zasadami konkurencyjności i ofertowania znajdą Państwo w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • data: 2016-11-23

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie