Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zaliczki na realizację projektów w ramach działania 2.2.1 RPO WP na lata 2014-2020.

W związku z rozpoczętą przez Agencję Rozwoju Pomorza SA procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 2.2.1 RPO WP na lata 2014-2020, przypominamy, iż po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent może otrzymać część dofinansowania w formie zaliczki na pokrycie części wydatków kwalifikowanych.

Wniosek o zaliczkę powinien zostać złożony za pośrednictwem systemu SL2014 na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykorzystania zaliczki na nieopłacone wydatki inwestycyjne związane z projektem. Zaliczka udzielana jest do wysokości udziału dofinansowania EFRR w płatności a łączna kwota zaliczek nie może przekroczyć 95% dofinansowania z EFRR.

Do wniosku o zaliczkę należy załączyć:

 1. umowę z wykonawcą tej części zakresu realizacji Projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkę lub z wykonawcą całego zakresu realizacji Projektu, jeżeli całość Projektu realizowana jest w ramach jednej umowy z wykonawcą.
 2. dokumentację dotycząca wyboru kontrahenta zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych/zasadą konkurencyjności/procedurą ofertowania – jeśli zastosowanie jednej z procedur jest wymagane przepisami prawa lub wytycznymi programowymi.

Warunkiem przekazania zaliczki jest:

 1. wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 2. wskazanie w załączniku do umowy o dofinansowanie numeru wyodrębnionego  rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego na potrzeby zaliczki.

Jednocześnie, w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed zawarciem umowy, zachęcamy do niezwłocznego, po podpisaniu umowy, rozliczenia dotychczas poniesionych kosztów i przedłożenia wniosku o płatność. Regularne przedkładanie wniosków o płatność przyczyni się do usprawnienia procesu rozliczania projektu i pozwoli Beneficjentom na utrzymanie płynności finansowej.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie