Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zaproszenie dla jednostek naukowych do składania propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Celem naboru jest wyłonienie propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które będą podlegały uzgodnieniom w ramach procedury zgłaszania przedsięwzięć do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego.

Propozycje przedsięwzięć zgłaszane w ramach niniejszego naboru powinny dotyczyć poprawy efektywności oraz rozwoju infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcia spełniające warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu zostaną zakwalifikowane do dalszych uzgodnień z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego pod kątem możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE w Priorytecie Inwestycyjnym 1a (PI 1a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) zgodnie z art. 9 k, pkt 10 Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego (KT) z dnia 19 grudnia 2014 r. ze zm.

Uzgodnienie projektów w KT stanowi warunek ich dopuszczenia do aplikowania o środki w ramach RPO WP (PI 1a, tj. Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki). Projekty uzgodnione pomiędzy Województwem Pomorskim i ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, jako kwalifikujące się do ubiegania się wsparcie w PI 1a RPO WP, zostaną ujęte w załączniku nr 5b do KT. Niniejsze zaproszenie rozpoczyna proces zgłaszania, a następnie uzgadniania przedsięwzięć w ramach wyżej wymienionej procedury.

Więcej informacji tutaj

  • data: 2016-04-25

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie