Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Baza konkurencyjności funduszy europejskich uruchomiona

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://konkurencyjnosc.gov.pl została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 roku beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają obowiązek publikować w Bazie zamówienia niezbędne do realizacji projektów.

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.

Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Została ona opisana w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (www.rpo.pomorskie.eu).

Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności:

 1. jeśli nie są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. zł netto;
 2. jeśli są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku:
 • zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto a jednocześnie niższej niż 30 tys. euro netto,
 • zamówień sektorowych – o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto a jednocześnie niższej od odpowiedniej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku:

 1. zamówień opisanych w pkt 1 podrozdziału 5.2. Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tzn. takich zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8 Pzp.
 2. wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, tj. wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. zł netto.


W Instytucji Pośredniczącej osobami do kontaktu w sprawie stosowania zasady konkurencyjności są:

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie zostały opublikowane instrukcje („Jak dodać ogłoszenie”, „Jak znaleźć ogłoszenie”), zawierające zalecenia i wskazówki.

 • data: 2015-12-22

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie