Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dobre informacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014-2020 - przyspieszy refundacja poniesionych wydatków

Mając na uwadze trudne położenie pomorskich przedsiębiorców spowodowane  epidemią COVID 19 Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 28 kwietnia 2020 r. uchwałę o zmianie zapisów Rocznego Planu Kontroli. 

Pozytywne zmiany odczują przedsiębiorcy korzystający już z dofinansowania w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014 - 2020.

 1. Zmiany umożliwiają wszczęcie czynności kontrolnych w odniesieniu do projektów zakończonych bez konieczności wizyty w miejscu ich realizacji. Dotychczas, w związku z zagrożeniem epidemicznym kontrole były wstrzymane, co skutkowało brakiem możliwości wypłaty ostatniej transzy dofinansowania.  
   
 2. Drugą ważną zmianą jest możliwość – w uzasadnionych przypadkach – przeniesienia za zgodą beneficjenta oceny zachowania zasady konkurencyjności z etapu wniosku o płatność na etap kontroli przeprowadzanej na zakończenie  projektu. 

  Powyższe rozwiązanie umożliwia wypłatę całości wnioskowanego dofinansowania po zakończeniu weryfikacji przedstawionego wniosku o płatność w pozostałym zakresie,  bez dalszego oczekiwania na uzupełnienia i wyjaśnienia związane z wyborem wykonawcy danego zamówienia. 

  Korzystający z tego uproszczenia przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że jeżeli popełnił błąd przy udzielaniu zamówienia, skutkujący koniecznością nałożenia korekty finansowej, to nastąpi ona na etapie kontroli. Tym samym będzie musiał zwrócić część otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami. 

  Takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w większości projektów, ponieważ na obecnym etapie realizacji Programu korekty finansowe dotyczą mniejszej liczby beneficjentów.
 • data: 2020-04-30

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie