Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie (pomoc horyzontalną) od powiatowego urzędu pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w następującej formie:

  • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy
  • refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
  • prace interwencyjne
Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy

Refundacja kosztów - kwota określona w umowie nie wyższa niż 500% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto.
Warunek: Zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionej osoby

Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego

Jednorazowa refundacja po upływie 12 miesięcy zatrudnienia w wysokości nie wyższej niż 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu kiedy osoba została zatrudniona po upływie 12 miesięcy
Warunek: Zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionej osoby. Przedłużenie umowy z osobą po upływie 12 miesięcy.

Prace interwencyjne

Comiesięczna / co 2 miesiące refundacja pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.. Maksymalnie 530,47 lub 615,84 zł (w zależności od czasu trwania prac) + składki na ubezpieczenia społeczne.
Warunek: Zatrudnienie na pełny etat.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie