Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Specjalne Strefy Ekonomiczne są wyodrębnionymi administracyjnie częściami Polski, gdzie inwestorzy mogą rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na szczególnie korzystnych warunkach. SSE oferują wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną działki pod inwestycje oraz zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT). Dodatkowo inwestujący w SSE uzyskują darmową pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z inwestycją.

4 sierpnia 2008 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2008, Nr 118, poz. 746), która wprowadziła kilka istotnych zmian w kwestii funkcjonowania SSE w Polsce. Po pierwsze, w chwili obecnej część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowania wieczyste podmiotów innych niż Zarządzający Strefą, Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego albo grunty będące w użytkowaniu wieczystym zarządzającego czyli podmiotów prywatnych. 

Ustanowienie strefy na takim terenie jest możliwe po spełnieniu jednego z warunków:

1. w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona określona liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady inwestycyjne o określonej wartości;
2. w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;
3. inwestycja będzie dotyczyła usług:
a. badawczo-rozwojowych,
b. informatycznych,
c. rachunkowości i kontroli ksiąg,
d. w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych,
e. centrów telefonicznych,
4. realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż
2 ha.

Szczegółowe warunki, które musi spełnić inwestor chcący objęcia strefą między innymi terenów prywatnych, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 roku w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. 2008., Nr 224, poz. 1477)
 

 • Warunek 1. W ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona określona liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady inwestycyjne o określonej wartości (spełnienie warunków uzależnione jest od powiatu, w którym dane tereny mają być obejmowane strefą – kryterium wysokości stopy bezrobocia).
   
 • Warunek 2. W wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług (kryterium technologiczne oraz warunek utworzenia co najmniej 30 nowych miejsc pracy i poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 mln zł).
   
 • Warunek 3. Inwestycja będzie dotyczyła usług badawczo-rozwojowych (istnieją dwie kumulatywne przesłanki spełnienia tego warunku – inwestycja będzie realizowana w zakresie usług badawczo-rozwojowych określonych przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług oraz warunek utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy i poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln zł).
   
 • Warunek 4. Inwestycja będzie dotyczyła usług informatycznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych i centrów podatkowych (usługi określone przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług oraz warunek utworzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 mln zł).
   
 • Warunek 5. Realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha.
   

Zmianom uległy także warunki dotyczące treści zezwolenia na działalność inwestora w strefie. Do wymogu dotyczącego zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników oraz dokonania przez niego na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę zostały dodane trzy nowe warunki.
W zezwoleniu muszą być dodatkowo zawarte: termin zakończenia inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy, a w przypadku inwestycji na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów prywatnych, w zezwoleniu muszą się znaleźć wymagania dotyczących warunków objęcia strefą takich gruntów.

Zmieniły się także możliwości zmiany zezwolenia. Obecnie minister właściwy do spraw gospodarki może na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, przy czym zmiana nie może: - dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu w dniu jego udzielenia, o więcej niż 20%; - skutkować zwiększeniem pomocy publicznej; - dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów prywatnych. Nowe warunki zmiany zezwolenia dotyczą tylko zezwoleń wydanych po wejściu w życie ustawy (czyli po 4 sierpnia 2008 roku).
 

Obecnie w Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Całkowita powierzchnia Stref wynosi 12000 ha.
Na terenie województwa pomorskiego istnieją dwie SSE – Pomorska SSE i Słupska SSE.
 

 

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie siedemnaście terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1220,11 ha. Wszystkie tereny znajdują się w Polsce północnej: 447,03 ha w województwie pomorskim, 603,08 ha w kujawsko-pomorskim oraz 170 ha w zachodniopomorskim. Do połowy 2008 roku na terenie PSSE zainwestowano 3 307,6 mln złotych i utworzono 17 326 miejsc pracy. Wiodącymi branżami są: produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych oraz branża papiernicza. Główni inwestorzy: Sharp Manufacturing Poland, Orion Electric Poland, Bridgestone Stargard, Flextronics International Poland, International Paper Kwidzyn, Jabil Circuit Poland, Gemalto, Zakłady Farmaceutyczne “POLPHARMA”, Mondi Świecie, Tensho Poland Corporation, Polpak Papier.

Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i zainwestują co najmniej 100 tys. EURO uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom  w formie zwolnień podatkowych stanowi  pomoc regionalną udzielaną z tytułu:

• kosztów nowej inwestycji,
i/lub
• tworzenia nowych miejsc pracy.

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji (na terenie województwa pomorskiego) wynosi obecnie 40% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych;  dla przedsiębiorców średnich - 50%, dla małych - 60%.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, na:

• nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
• nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,  
• rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat - duzi przedsiębiorcy lub 3 lat - mali i średni.

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi dla dużych przedsiębiorców 40% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, a dla przedsiębiorców małych i średnich - odpowiednio - 60% i 50%.

Od przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie strefy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub 3 lata dla małych i średnich. Zwolnienia, o których mowa powyżej, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonować będzie do końca grudnia 2020 roku § 1 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 2008. Nr 232, poz. 1556).

Tereny PSSE

 Więcej informacji:

Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel.: +48 (0) 58 555 97 00
fax: +48 (0) 58 555 97 11
e-mail: headoffice@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) jest zarządzana przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku. Usytuowana w północnej części kraju zajmuje łączną powierzchnię ponad 401 ha. Strefa składa się z 8 podstref inwestycyjnych. Strefa będzie funkcjonować do końca 2020 roku.

Lista podstref inwestycyjnych Słupskiej SSE

 • w województwie pomorskim:

Podstrefa "Słupsk-Włynkówko"
Podstrefa "Redzikowo"
Podstrefa "Debrzno"
Podstrefa "Tuchom"

 • w województwie zachodniopomorskim:

Podstrefa "Koszalin"
Podstrefa "Szczecinek”
Podstrefa "Wałcz"


Mapa lokalizacyjna podstref Słupskiej SSE


Słupska Strefa posiada około 170 ha wolnych terenów pod nowe inwestycje:
 

Podstrefa

Obszar do zagospodarowania
"Debrzno" 9 ha
"Koszalin" 48 ha
"Redzikowo" 45 ha
"Szczecinek" 53 ha
"Wałcz" 15 ha


Wolne tereny inwestycyjne gmin objęte „Patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

Zarządzający Strefą nawiązał współpracę z urzędami miast i gmin w zakresie obejmowania gruntów inwestycyjnych tzw. „Patronatem Strefy”. Patronatem objęte są grunty inwestycyjne następujących miast i gmin:

 • w województwie pomorskim:

Gmina Potęgowo  

 • w województwie zachodniopomorskim:

Miasto Darłowo
Miasto Sławno
Gmina Czaplinek 

 • w województwie wielkopolskim:

Gmina Kwilcz
Gmina MieściskoMapa lokalizacyjna patronatów


Inwestorzy, którzy w 2008 roku uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSSE:

1. „Indeka" Sp. z o.o.
2. „Zakłady Lotnicze Opaliński" Sp. z o.o.
3. „Danfoss LPM" Sp. z o.o.
4. Firma „Bajcar" Bronisław Bajcar
5. „Baltico" Sp. z o.o.
6. „Stocznia Ustka" Sp. z o.o.
7. „Stako CNG" Sp. z o.o.
8. „Excelsior" S.A.
9. „Ekomech Plus” Sp. z o.o.
10. „Terplast, ABJ Inwestors” Sp. z o.o. Sp. komandytowa
11. „Baltic Wind" s.c.


Główni inwestorzy na terenie Słupskiej SSE:
 

Inwestor Kraj pochodzenia Główna działalność
„KRONOSPAN POLSKA”
Sp. z o.o.
Cypr produkcja płyt drewnopochodnych
Przetwórstwo Rybne „ŁOSOŚ” Sp. z o.o. Polska przetwórstwo rybne
„Nordglass II” Sp. z o.o. Polska produkcja szyb samochodowych
"M&S Okna i Drzwi" Sp. z o.o. Polska produkcja drewnianych drzwi i okien
Firma "BAJCAR"
Bronisław Bajcar
Polska produkcja drzwi i okien z PCV
„KAPENA” S.A. Włochy produkcja autobusów
„PAULA-TRANS” Sp.j. Polska usługi magazynowania w chłodni składowej oraz usługi transportu

 

 Więcej informacji:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną
ul. Poznańska 1a, 76-200 Słupsk
+48 (0) 59 841 28 92, 840 11 73
fax: +48 (0) 59 841 32 61
e-mail: office@parr.slupsk.pl
www.parr.slupsk.pl, www.sse.slupsk.pl

Obsługa inwestora w SSSE:

• Leonard Ferkaluk - Dyrektor Zarządzający
+48 (0)59 840 11 74
ferkaluk@parr.slupsk.pl
• Bartosz Świtała - Dział Obsługi Inwestora
+48 (0)59 840 11 73
bartek@parr.slupsk.pl 
• Małgorzata Literska - Dział Obsługi Inwestora
+48 (0)59 840 11 73
gosia@parr.slupsk.pl
• Agata Jaroszewska - Dział Obsługi Inwestora
+48 (0)59 840 11 73
agata@parr.slupsk.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie