Aktualności

Instrumenty wsparcia służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Spotkanie informacyjne w Słupsku. 25 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku wraz z partnerami zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z gospodarowaniem energią, by minimalizować jej zużycie przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia działalności.


W programie spotkania m.in.:

 • jakie wsparcie zostało przewidziane w nowym Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)
 • wznowiony nabór wniosków o udzielenie Pożyczki OZE 
 • mechanizmy wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 
 • system świadectw efektywności energetycznej, co to są białe certyfikaty? Jakie przynoszą korzyści? 
 • charakterystyka energetyczna nieruchomości


Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się 25 września 2023r. w godz. 10:30 - 13:30  w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B (sala szkoleniowa nr 3, I piętro).


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44, 59 714 18 45 do dnia 24.09.2023r.  

Kontakt:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku
ul. Portowa 13B
tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

LPI Słupsk spotkanie stacjonarne - formularz stały. 25.09.2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

na szkolenie stacjonarne w Słupsku

organizowane przez

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Słupsku

*
*

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ

*
 
*
 
 
*
 
Status przedsiębiorstwa:
Status przedsiębiorstwa:
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

ZGODA na PUBLIKACJE WIZERUNKU

*


utrwalonego podczas spotkania stacjonarnego pn. Instrumenty wsparcia służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w dniu 25 września 2023r. w godz. 10:30 - 13:30  w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na zdjęciach publikowanych w: mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (pisząc na adres punkt.slupsk@arp.gda.pl), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Klauzula informacyjna (do zgody na publikację wizerunku):

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod@pomorskie.eu .
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl ; tel. 59 714 18 44 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą w celu publikacji mojego wizerunku, utrwalonego podczas spotkania w dniu 25 września 2023 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (tj. zgody), a następnie archiwizowane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO  na podstawie umowy zawartej z Administratorem.
 6. Zgoda na publikację wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres punkt.slupsk@arp.gda.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2028 r. lub w zakresie wizerunki do momentu cofnięcia zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna. Konsekwencją niewyrażenia zgody jest  brak możliwości publikowania wizerunku.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli jesteś osobą fizyczną informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: dpr@pomorskie.eu tel. 58 32 68 133.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu.
 3. Agencja Rozwoju Pomorza SA pełni funkcję procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej z Administratorem umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego FE dla Przedsiębiorców. Dane kontaktowe procesora to: Aleja Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk, e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl; tel. 59 714 18 44 .
 4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych procesora: rodo@arp.gda.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach
  a) organizowanie wydarzenia o którym mowa w formularzu oraz w celu wysłania materiałów informacyjnych po wydarzeniu
  b) archiwizacji dokumentacji dotyczącej organizacji wydarzenia, o którym mowa w formularzu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c i art. 9 ust. 2. lit g RODO), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12).
 7. Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem, Procesorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który reguluje kwestię dostępności dokumentów.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.

* - pole wymagane 


Wstecz