Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«grudzień 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 dzień: 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

3519 wejść
2017.12.15 10:00

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

15.12.2017

Zmiana wielkości czcionki

Galeria

Baner

Treść strony

Poznaj zasady promowania projektu

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zakładki poświęconej promocji projektu.

Wszystkie znaki i szczegółowe informacje, o których mowa poniżej dostępne są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady
Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np.: zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Czy masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flagę UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Wytycznych/Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Obowiązkowe oznaczenia
Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.


Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny),
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu),
 • znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Znak Funduszy Europejskich
Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Znak Fundusze Europejskie z podpisem Program Regionalny


Znak Unii Europejskiej
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu finansującego projekt.W przypadku projektów realizowanych w ramach Osi prorytetowej 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY, Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne oraz Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki, a także w ramach Osi Priorytetowej 2 PRZEDSIĘBIORSTWA, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne stosujemy znak Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (zalecenie Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014 - 2020)
 Zestawienie znaków
Obowiązujące zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich RPO WP i znaku Unii Europejskiej EFSI oraz znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 


 

Widoczność znaków
Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków
Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej EFSI z prawej strony.
W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, można wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.


Liczba znaków
Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami FE oraz UE, a w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również ze znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach możesz umieścić swoje logo jako beneficjenta. Możesz umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.  Inne znaki, jeśli są Ci potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.

Zasady dotyczące promocji realizowanych projektów
Wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014 - 2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, której rolę pełni Agencja Rozwoju Pomorza SA, obowiązują Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które stanowią Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.
Zasady wdrażania wraz z załącznikami są do pobrania w zakładce Fundusze Europejskie/RPO WP 2014-2020/Dowiedz się więcej/Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Od kiedy?
Obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące projektu należy spełniać od momentu uzyskania dofinansowania. Od tego dnia obowiązują zasady opisane w w/w Wytycznych.

OBOWIĄZEK OZNACZANIA
Beneficjenci mają obowiązek poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu. Ich obowiązkiem jest oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu (jeśli takie będą prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
 • wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej np. dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
 • dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowana do uczestników korespondencja, umowy, itp.
 • umieszczenie plakatu lub tablicy (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu (minimalny wymiar to A3)
 • przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie,np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie np. słownej.

Szczegółowe informacje dostępne są w w/w Wytycznych.


OBOWIĄZEK DOKUMENTOWANIA PROWADZONYCH DZIAŁAŃ
Oprócz obowiązku informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu i realizacji projektu finansowanego z UE, benefcijenci muszą również dokumentować prowadzone działania informacyjne i promocyjne.
 

Działanie Przykładowe udokumentowanie Działanie Przykładowe udokumentowanie
Informacja na stronie internetowej beneficjenta Zrzut z ekranu, na którym widać będzie właściwe oznaczenie strony oraz opis projektu Konferencja prasowa Informacje o organizacji konferencji, (np. zaproszenie), notatka prasowa lub materiały dla dziennikarzy, ewentualnie: lista uczestników, kopie artykułów, które się ukazały w wyniku konferencji
Plakat Zdjęcie potwierdzające umieszczenie plakatu Wizytacje projektu Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, ewentualnie kopie artykułów, które się ukazały w wyniku wizytacji
Tablica informacyjna Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy w plenerze Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje np.
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich”
Zaproszenia, zdjęcia, kopie materiałów o projekcie, zrzut ze strony internetowej z informacjami o tym, że projekt został udostępniony zainteresowanym, podsumowanie, statystyki ile osób obejrzało projekt
Tablica pamiątkowa Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy Materiały dla prasy Kopia materiałów dla prasy, ewentualnie lista wysyłkowa
Ulotki, broszury Pojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ich zdjęcie, informacje o nakładzie i sposobie dystrybucji (np. podczas jakich wydarzeń lub gdzie zostały rozdane) Informacje, artykuły w Internecie Zrzut z ekranu, na którym widać datę publikacji
Ogłoszenia, artykuły
w prasie
Egzemplarze okazowe, w których znajdują się opublikowane artykuły lub ogłoszenia. Dopuszczalne są ich skany (w szczególności w przypadku bardzo niskich nakładów) Mailingi Kopia wysłanego pisma lub maila, listy dystrybucyjne
Spotkania informacyjne Informacje o organizacji spotkania (np. ogłoszenia, zaproszenia), program spotkania, ewentualnie: lista uczestników, zdjęcia, podsumowanie, ankieta oceniająca Stoiska Zdjęcia, ewentualnie krótki opis przedsięwzięcia,

Szczegółowe informacje dostępne są w w/w Wytycznych.

 

Wzory listowników do stosowania w ramach RPO WP 2014 - 2020

 

 

POWRÓT do REALIZUJĘ PROJEKT>>>
POWRÓT do STRONA STARTOWA RPO WP 2014-2020>>>

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego