Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

W Polsce, tak jak w innych krajach Wspólnoty Europejskiej wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje pomocy publicznej:

 • regionalna
 • horyzontalna
 • sektorowa

Pomoc regionalna – pomoc przeznaczona dla regionów, których PKB jest mniejszy od 75% średniej PKB Unii Europejskiej. Cały obszar Polski kwalifikuje się do pomocy regionalnej. Pomoc jest dostępna dla wszystkich sektorów gospodarki z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, górnictwa, transportu, przemysłu samochodowego, stoczniowego, stalowego, włókien syntetycznych.

Pomoc horyzontalna – nastawiona na pewne ustalone cele bez względu na obszar objęty pomocą. Najważniejszymi rodzajami wydatków w ramach pomocy horyzontalnej są: pomoc doraźna dla przedsiębiorstw (na ratowanie/restrukturyzację), wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc na zatrudnienie i utworzenie nowych miejsc pracy oraz prace innowacyjne i badawczo-rozwojowe oraz inwestycje związane z ochroną środowiska.

Pomoc sektorowa - dla sektorów wrażliwych związana jest z restrukturyzacją poszczególnych dziedzin gospodarki oraz pojedynczych firm z sektorów: budownictwo okrętowe, żegluga morska, górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali, przemysł włókien sztucznych, przemysł motoryzacyjny, rolnictwo i rybołówstwo.

Wszystkie programy pomocy ze środków publicznych dla przedsiębiorstw, których wartość przekracza 200 tys. €, muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Pomoc de minimis – nie musi być notyfikowana; jest sumowana tylko z inną pomocą de minimis, do pułapu 200 tys. € w przeciągu 3 lat.

Wymienione na dalszych podstronach zachęty dla inwestorów podlegają regulacjom dotyczącym pomocy publicznej. Dozwolone jest korzystanie z wielu instrumentów wsparcia, jednakże całkowita wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla danego regionu (jako % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

 

W latach 2007 – 2013 maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

 

województwa:
lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie

50 %

województwa:
pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, a w okresie od 1 I 2007 r. do 31 XII 2010 r. województwo mazowieckie, z wyłączeniem Warszawy

40 %

Warszawa oraz w okresie od 1 I 2011 r. do 31 XII 2013 r. – województwo mazowieckie 

30 %

 

Dla mikro i małych przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 20 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).

Dla średnich przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 10 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy dla nowopowstałych małych przedsiębiorstw wynosi:

 • na obszarze województwa mazowieckiego:
 1. 35 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa
 2. 25 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat
 • na obszarach pozostałych województw:
 1. 40 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa
 2. 30 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat

Przez nowopowstałe małe przedsiębiorstwa należy rozumieć przedsiębiorstwa mikroprzedsiebiorców i małych przedsiębiorców, jeżeli od dnia ich utworzenia upłynęło nie więcej niż 5 lat.

 

Sprawdź czy Twoja firma jest małym, średnim czy dużym przedsiębiorstwem

 

Dla dużych projektów inwestycyjnych (czyli takich nowych inwestycji, w których wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln €) maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem:

I= R x (50 mln € + 0,5 x B + 0,34 x C)

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – podstawową intensywność pomocy – w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą 50 mln €, ale nie przekraczającą równowartości 100 mln €,
C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą równowartość 100 mln €.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie