Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

8637 wejść
2019.06.25 15:56

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

26.06.2019

Galeria

Baner

O Inicjatywie JESSICAJESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) - jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest partnerem  Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniącego rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)  w ramach inicjatywy JESSICA  w miastach na prawach powiatu w woj. pomorskim. Jako FROM oferuje inwestorom realizującym projekty miejskie na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz Słupska preferencyjne wsparcie finansowe. Inicjatywa JESSICA jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.3 "„Infrastruktura Rozwoju Miast – Wsparcie Pozadotacyjne” w ramach Osi Priorytetowej III „Funkcje miejskie i metropolitalne”

Zgodnie z założeniami inicjatywy, projekty przeznaczone do sfinansowania w tej formule muszą łączyć w swej istocie element komercyjny (zapewniający rentowność projektu i tym samym generujący nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi atrakcyjność terenu, na którym jest realizowana i podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).


Projekty realizowane przy wsparciu z Inicjatywy JESSICA powinny wpisywać się w Zintegrowane Plany Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (tzw. ZIPROM). Rolę takich planów mogą pełnić Lokalne Programy/Plany Rewitalizacji, Programy Rozwoju Miast, Zintegrowane Plany Rozwoju Transportu Miejskiego, itp. 

ZIPROM określany jest jako zintegrowany plan rozwoju miasta, obejmujący system powiązanych projektów miejskich, których realizacja ma na celu doprowadzenie do trwałej poprawy środowiskowych, fizycznych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań dla życia mieszkańców i inwestowania przedsiębiorców w mieście lub wyznaczonym obszarze miasta, w opracowaniu o spójną i jednolitą wizję rozwoju.


Przykładowymi dokumentami, które mogą stanowić ZIPROM są:

 • Strategia Rozwoju Miasta,
 • Lokalny Program Rewitalizacji,
 • Plan Rozwoju Lokalnego,
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Miejskiego,
 • Gminny Plan Zaopatrzenia w Energię,
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny/Wieloletnia Prognoza Finansowa,
   

Projekty realizowane w ramach inicjatywy powinny zostać ujęte w dokumentach planistycznych miasta i koncentrować się na następujących obszarach:

 • rewitalizacja obszarów miejskich, w tym terenów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych,
 • wsparcie instytucji otoczenia biznesu,
 • rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego,
 • rozwój infrastruktury energetycznej w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej,
 • wzmacnianie konkurencyjności miast poprzez inwestycje wspierające potencjał gospodarczy


W ramach JESSICA finansowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące:

 • infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych, w tym obiektów targowo – wystawienniczych,
 • rozwoju i integracji systemów transportu zbiorowego, 
 • kompleksowej rewitalizacji, w tym obszarów wokół węzłów transportowych,
 • inwestycji zwiększających potencjał rozwojowy miast, w tym centra kulturalno – rozrywkowe,  
 • energii odnawialnej i poszanowania energii, w tym termomodernizacjiTematami priorytetowymi* w zakresie finansowania poprzez fundusz są:

 • transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami  regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
 • kolej,
 • transport miejski,
 • energia odnawialna: słoneczna
 • energia odnawialna: biomasa
 • energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
 • efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
 • promocja czystej komunikacji miejskiej,
 • zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

  *na podst. Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


Grupy  docelowe mogące ubiegać się o pomoc w ramach JESSICA:

 • Jst, ich związki i stowarzyszenia;
 • Szkoły wyższe;
 • Jednostki naukowe;
 • Instytucje kultury;
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Administracja rządowa;
 • Instytucje otoczenia biznesu;
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółki prawa handlowego;
 • Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione powyżej);
 • Partnerstwa w/w podmiotów;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe;
 • Wspólnoty mieszkaniowe;
Działania możliwe do realizacji z wykorzystaniem środków finansowych w ramach JESSICA*:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze;
 • projekty polegające na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (m.in. poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, portowych i przyportowych, mieszkaniowych, usługowych), w tym dotyczące budowy nowej, rozbudowy i przebudowy istniejącej publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych;
 • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja  i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem siedzib jednostek samorządu terytorialnego) i innych obiektów o znaczeniu historycznym o charakterze i funkcjach metropolitalnych i ponadlokalnych (w tym m.in. obiektów sportowych, kongresowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia tych obiektów;
 • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w centrach miast m.in. poprzez wyłączenie ich z ruchu kołowego, budowę parkingów wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą;
 • budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu trolejbusowego, autobusowego i szynowego (szybkiej kolei miejskiej oraz tramwaju) oraz punktowej infrastruktury transportu zbiorowego w obszarach regionalnych węzłów integracyjnych; 
 • kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych,połączona również z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania, w tym przebudowa źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii;
 • likwidacja istniejących systemów ogrzewania węglem i podłączenie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz lokalnych systemów ciepłowniczych;
 • rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmująca źródła, sieci i węzły cieplne (w tym wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych);
 • rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym m.in.: budowa źródeł ciepła opalanych biomasą, biogazem lub biopaliwami, budowa instalacji solarnych

  *na podst. Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy Jessica. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych inwestorów przez firmy doradcze.   

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego