Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

17240 wejść
2019.06.25 15:56

Data

26.06.2019

Galeria

Baner

Polityka prywatności Agencji Rozwoju Pomorza SA

Polityka prywatności Agencji Rozwoju Pomorza SA

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych jest AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. (ARP SA) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP: 583-000-20-02.

Z kim się skontaktować w sprawie danych osobowych w ARP SA? Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczt elektronicznej pod adresem: rodo@arp.gda.pl lub listownie na adres al. Grunwaldzka 472D; 80-309 Gdańsk.

Jak pozyskujemy dane?
Dane osobowe otrzymujemy od naszych klientów podczas pierwszego kontaktu biznesowego, a także później, w związku z kontaktami biznesowymi w trakcie nawiązanej współpracy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ARP SA? Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami, na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji.
ARP SA świadczy usługi zarządzania projektami finansowanymi ze funduszy Unii Europejskiej, usługi prowadzenia projektów o zaznaczeniu regionalnym, usługi promocyjne, usługi szkoleniowe zamknięte i otwarte, usługi doradztwa ogólnego, usługi informacyjne, usługi obsługi informacyjnej inwestora usługi funduszu kapitałowego, usługi proinnowacyjne.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi oferowanych przez ARP SA;
 • nawiązywania i prowadzenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami podbnymi do ARP SA;
 • obsługi reklamacji ARP SA;
 • obsługi zgłoszeń i pism kierowanych do ARP SA;
 • celów podatkowych i rachunkowych;
 • kontaktowania się z klientami i interesariuszami.


Dane osobowe, co do zasady, przetwarzane są podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), w każdym innym przypadku o przetwarzaniu danych osobowych informujemy klienta indywidualnie.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?
Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji ww. celów nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem lub partnerom wspólnych przedsięwzięć na podstawie stosownych umów.

Jakie są prawa w zakresie przetwarzanych danych?
W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
- dostępu do danych osobowych
- żądania sprostowania danych osobowych
- żądania usunięcia danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych stwierdzono, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ARP SA; zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: stwierdzono, że dane są nieprawidłowe; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ARP SA są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.


Ponadto istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych? Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Czy dane osobowe są przekazywane?
Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem w tej zasadzie jest uczestnictwo w niektórych misjach gospodarczych, których charakter wymusza takie działanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe? Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 12 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych ARP SA przetwarza dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych ARP SA przechowuje dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (w szczególności w zakresie obsługi funduszy europejskich).

Czy dane osobowe są profilowane lub przetwarzane automatycznie?
Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji usług ARP SA i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy.

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego