Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

CIRTOINNO

CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs CIRTOINNO


Projekt CIRTOINNO współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. 

Jego celem jest wzrost innowacyjności firm turystycznych z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki o obiegu zamikniętym (GOZ) w oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w przyjętych modelach biznesowych.

Koncepcja GOZ zakłada dążenie do wyeliminowania negatywnego oddziaływania produktów i usług na środowisko. Można to osiągnąć poprzez zaprojektowanie ich w taki sposób, aby umożliwić maksymalne ich wykorzystanie oraz regenerację w trakcie całego cyklu użytkowania, a na końcu odzyskanie i/lub ponowne użycie materiału, z którego są zrobione. 

Przez realizację tego Projektu, zamierzamy przygotować MSP działające w sektorze turystycznym w obszarze Południowego Bałtyku do skorzystania z możliwości oferowanych przez GOZ. Elementy GOZ wykorzystane w modelach biznesowych MSP mogą być czynnikiem rozwoju zielonych produktów i usług w turystyce. Efektywne wykorzystanie surowców, lepsze zarządzanie odpadami, sposób myślenia przyjazny ekologii oraz zrównoważone zarządzanie cyklem życia produktów i usług może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności MSP, przynieść im realne oszczędności i co najważniejsze – podnieść ich innowacyjność i stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Założenie projektu jest w pewien sposób innowacyjne, jako że koncepcja GOZ wywodzi się z sektora przemysłowego i została zaadoptowana przez firmy produkcyjne i handlowe. Co więcej firmy turystyczne z obszaru Południowego Bałtyku różnią się w zakresie swoich kwalifikacji, potencjału innowacyjnego oraz świadomości ekologicznej. Aby zmniejszyć te różnice zamierzamy, w ramach projektu, dostarczyć firmom turystycznym MSP narzędzia do wzmocnienia ich potencjału obejmujące self-assessment tool, czyli narzędzie do przeprowadzenia autodiagnozy ich przedsięwzięcia biznesowego, model szkoleń trans-granicznych oraz usługi doradcze. Do tych założeń dostosowane są wskaźniki efektywności programu. W ramach szkoleń chcielibyśmy wykorzystać innowacyjne metodologie -  szablony modelu biznesowego i myślenia kreatywnego. Taka metoda pracy wspomaga inicjowanie zmian, ponieważ wzmacnia wydajność i wykorzystanie wiedzy w firmie do tworzenia nietypowych rozwiązań, innowacyjnych produktów i usług. 

Projekt jest realizowany przez 7 partnerów z 4 krajów z obszarów Południowego Bałtyku: Agencję Rozwoju Pomorza SA (lider projektu - Polska) Kłajpedzka Izba Gospodarcza Przemysłu I Rzemiosła (Litwa), Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa), Agencja Energetyczna Południowowschodniej Szwecji (Szwecja), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Regionalne Centrum Badań i Turystyki (Dania), Uniwersytet Linnaeus (Szwecja).

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.05.2019

Kierownik Projektu
Michał Kwas


Agencja Rozwoju Pomorza
tel. 58 32 33 211, email: michal.kwas@arp.gda.pl

www.cirtoinno.eu
profil na facebooku: facebook.com/cirtoinno

 CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs - CIRTOINNO
 

The project CIRTOINNO is co-financed by the European Regional Development Fund within the Interreg South Baltic Programme 2014-2020.

The main idea of the project is to increase innovativeness of blue and Green tourism companies, by integrating selected elements of the circular economy (CE) into their services, products and bussiness models.

The concept of CE assumed minimizing the environmental impact of product/services. It can be achieved by  designing them in a way which enables to take maximum value from the product whilst in use, regenerate it during its  life-cycle and to recover/reuse its materials at the end.

By realizing this Project, we intend to prepare SMEs acting in touristic sector in South Baltic Region to take the opportunity offered by CE. Elements of CE implemented into business models of SMEs, can be drivers for green products and services in tourism. Resource efficiency, better waste management, eco-friendly mentality, product/service life-cycle management in a sustainable manner can increase competitiveness of SMEs, bring to them real savings and what is more important – improve their innovativeness and create new business opportunities. Our approach is in some way pioneering and innovative, as the concept of CE derives primarily from the industry sector and is mainly adopted by manufacturers and retail companies. Moreover, tourism companies in the South Baltic Area vary in skills, innovation capacity and environmental   consciousness. To reduce these gaps, we intend to deliver to tourism SMEs capacity building tools such as self-assessment tool, model of cross border training programme, and advisory services. These correspond to programme output indicators. Within the training we would like to use some innovative methodologies – business models canvas and design thinking. This method of work is catalyst of changes, because encourage capacity and extraction of knowledge in company to design non-common solutions and innovative products and services.                   

Project is realized by Partners from four countries: Pomerania Development Agency – Lead partner (Poland), Klaipeda Chamber of Commerce Industry and Crafts (Lithuania), Public Institution Strategic Self Management Institute (Lithuania), Energy Agency for Southeast Sweden (Sweden), Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciencies (Poland), Centre for Regional Tourism Research (Denmark), Linnaeus University (Sweden).

Project's lifetime: 01.11.2016 – 31.05.2019

Project Manager
Michał Kwas

Pomerania Development Agency Co.
tel.: 58 32 33 211, email: michal.kwas@arp.gda.pl

www.cirtoinno.eu
facebook profile: facebook.com/cirtoinno

  • data: 2017-01-13

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie