Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«maj 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

10020 wejść
2019.05.24 11:52

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

25.05.2019

Galeria

  • Forum Przedsiębiorstw, 29 maja 2019

Baner

Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarkiCel działania:
Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. W województwie pomorskim profil aktywności badawczo-rozwojowej często jest zbyt wąski w stosunku do oczekiwań przedsiębiorstw, a same jednostki B+R są zbyt mało elastyczne w dostosowywaniu oferty do potrzeb regionalnej gospodarki. Dlatego konieczne jest takie ukierunkowanie interwencji w tym zakresie (również w kontekście niezbędnej infrastruktury B+R), które przyczyni się do zaspokojenia potrzeb niezbędnych do skutecznego prowadzenia procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Wspierana będzie poprawa efektywności oraz rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

Warunkiem udzielenia wsparcia będzie wpisywanie się realizowanych projektów w obszary inteligentnych specjalizacji. Interwencja będzie możliwa w przypadku obiektywnego braku możliwości wykorzystania (np. w ramach współpracy sieciowej) istniejącej infrastruktury dla realizacji prac B+R, jak również pod warunkiem realnej perspektywy komercjalizacji wyników badań przez przedsiębiorców. Możliwości komercjalizacji będą oceniane na podstawie studium wykonalności, które określi sposób wykorzystania infrastruktury i oczekiwane rezultaty w zakresie jej wykorzystania przez przedsiębiorstwa8 . Ponadto – jako komponent realizowanych projektów – finansowane będzie wsparcie rozwoju kadry B+R, w tym wymiana wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami i jednostkami B+R, a także tworzenie wspólnych zespołów badawczo-rozwojowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2. jest zgodność z Umową Partnerstwa w zakresie kryteriów wsparcia infrastruktury B+R.

Preferowane będą projekty:

1) partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,
2) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
3) z udokumentowanym prywatnym wkładem finansowym,
4) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PMDIB.

W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. W przypadku identyfikacji zadań infrastrukturalnych jednostek naukowych, wsparcie jest możliwe jedynie w ramach negocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego. Ukierunkowanie terytorialne: Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.


Typy Projektów:
Budowa*, przebudowa, rozbudowa, remont i/lub zakup wyposażenia infrastruktury jednostek sfery B+R na potrzeby realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne przedsiębiorstwa, a także laboratoriów badawczo-rozwojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, pod warunkiem obiektywnego braku możliwości wykorzystania (np. w ramach współpracy sieciowej) posiadanej przez wnioskodawcę istniejącej infrastruktury dla realizacji planowanych prac z zakresu B+R.

*W uzasadnionych i potwierdzonych przypadkach obiektywnego braku możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury.


Typ beneficjenta:
Jednostki naukowe lub szkoły wyższe w ewentualnych partnerstwach z:

  • innymi jednostkami naukowymi,
  • innymi szkołami wyższymi,
  • przedsiębiorcami,
  • IOB,
  • jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
  • związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie kierowane do jednostek naukowych i szkół wyższych, które przeznaczą środki UE na działania prowadzące do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej, a w następstwie na skuteczne prowadzenie procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.  Na ten cel przeznaczono prawie 21 mln EUR.
 


POWRÓT do SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

POWRÓT do STRONA STARTOWA RPO WP 2014-2020

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego